Ordnar

Information om religionerna och dess utbredning
birkebeineren
Admin
Inlägg: 6966
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren » 2007-12-16 21:14

Har forsokt skapa den orden som solriddare occh justiner har som sitt gemensamma ursprung. Beskrivningarna enligt ordensmallen blev lite långa men det var for att få med så mycket information som mojligt. Hade kanske varit battre med en forhistoria och ett efterspel krring en kortfattat ordensbeskrivning? En del ideer bor aven diskuteras vidare, framst de kring tiden for Stora Schismen och splitrandet av både orden och hela den Lysande Vagen.

...och nu vill jag garna ha åsikter! :D

Solens Orden - Solorden

Typ
Solorden var den första andliga riddarorden som bildades. Det hade helt sedan det Första Soltåget då den värdsliga Solfararorden skapades varit en plan hos exarkerna att skapa en andlig motsvarighet. Likt de värdsliga riddarordnarna följde Solorden en ordensregel, men svor även munklöftet om celibat, fattigdom och troskap till den Lysande Vägen som fastlagts av den helige Dericus. Solorden existerar inte längre i sin ursprungliga form utan är likt den Lysande Vägen splittrats i två grenar, Solriddarorden (Solens riddares Orden) som följer den aidniske grenen och Justinerorden (S:t Justins Orden) som följer den dalkiska grenen. Båda solriddare och justiner ser sig som de sanna arvtagarna till Solorden och deras benämningar av sig och sina ordnar kan vara högst förvirrande för den oinvigde. När orden bildades stod den Lysande Vägen på höjden av sin makt och många av de intentioner som fanns innan splittringen efter den Stora Schismen var inte längre aktuella för vare sig Solriddarorden eller Justinerorden.
Säte
Huvudsätet låg i Arno på Caddo där Justinerorden nu har sitt säte i Justins Hus (d. Ísetinis Úggo). Två övriga säten fanns, i Kardiska Ekeborg och i Zorakins huvudstad Pendon. Solriddarorden har efter Stora Schismen sitt huvudsäte i Ekeborg där den aidniska exarken förlade sitt ämbete och som även senare blev Kardiens huvudstad.
Storlek
På höjden av sin makt förfogade Solorden över ungefar 1800 riddare och lika många väpnare. Utöver dessa ordens egentliga medlemmar tillkom en mängd lekmannabröder som tjänstegjorde som allt ifrån hantverkare till uppassare och tjänare. Inga meniga soldater fanns innom orden då vakttjänst tillkom väpnare att utföra och själva krigförandet när detta krävdes var riddarnas lott.
Tillträdeskrav
Vem som helst kunde ursprungligen träda in i Solorden och börja sin tjänst längst ner i den av ordensregeln fastlagda hierarkin. Undantag gjordes dock for redan dubbade riddare som kunde träda in direkt som väpnare om de avsvor sig alla andra troskapsband och accepterade munklöfterna om fattigdom och celibat. Detta forhållande gjorde att väldigt många riddare från Zorakin och Kardien kom att ansluta sig till denna orden som annars var bildat av en dalk och låg i ett icke-feodalt samhälle, men det var möjligheten att ägna sig åt den ädla stridskonsten i Etins tjänst som lockade ädlingarna till Caddo. Ovriga, icke-adliga medlemmar var tvungna att börja en lång skolning i krigskonst och andlig bildning. Den andliga undervisningen fick även genomgås av väpnare men gick gärna snabbare då de genom sin adliga uppväxt ansågs ha tagit till sig mycket av den Lysande Vägens principer redan.
Rikedomar
Obegränsade. Orden förfogade genom sitt underlydande till exarken over hela den Lysande Vägens rikedommar när tron stod på sitt mäktigaste innan den Stora Schismen.
Makt
Orden skapades av exarken och all den makt som tillkom den Lysande Vägen var från början även Solordens makt. När sedan orden blev etablerad och Justin tog sig an positionen som ledare blev den mera självständig men fortfarande fullkomligt lojal mot den Lysande Vägen och exarken. Många av de riddare som anslot sig till orden var från borjan mäktiga män med goda kontakter i sina respektive hemland och även om alla gamla troskapsband ersattes med lydnat mot ordensregeln så kunde dessa förbindelser fortfarande utnyttjas till att öka Solordens makt.
Organisation
Solordens överhuvud var exarken i Arno. Direkt under honom stod solmästaren som skulle fungera som militar rådgivare och vara en länk mellan exarken och orden. Under solmästaren som helt från början var Justins position stod ett råd av erfarna kämpar och även solmunkar. Dessa solmunkar tillhörde inte orden men fungerade som frivilliga rådgivare. Orden var organiserad i priorier där ett kompani riddare leddes av en prior med en kapten for varje tionde riddare under sig. Priorierna förlades till platser dar militara krafter var nödvändiga for att säkra den Lysande Vägens interessen och kom att lyda under den bontisâl som ansvarade för respektive bontisât.
Syfte
"Att stå som ett bolverk mot mörkrets makter och med vapen i hand försvara den Lysande Vägen och dets exark". Orden skulle vara exarkens egna militara styrka och skapa en motvikt till de aidniska kungarnas inflytande över den Lysande Vägen utanför Caddo.
Grundades
Solorden grundades formellt 233 eO i Arno på Caddo. Detta år hittade den unge skomakarlärlingen Justin (d. Isetin) från Metera det svärd som enligt legenden tillhört den helige Odo. Exarken såg detta som Etins önskan om att en väpnad styrka skulle bildas for att försvara den Lysande Vägen och att denna unga lärling skulle leda den. Ynglingen var just en lärling och han hade foga kännedom om vare sig den Lysande Vägen eller krigskonst. Därfor kom ordens första tid att vid hjälp av riddare inbjudna från Solfararorden och solmunkar, handla om utbildande av Justin, och även andra, samt det administrativa skapandet av en helt ny organisation. Först 251 eO svor Justin troskap till exarken och Solorden i Arnos solkatedral infor vitnen som Borodrik den Krokige av Zorakin och Brand Tallerinsbane av Kardien. Vid detta tillfälle svor även många medföljande riddare från Aidne troskap till Solorden och det var först nu den kunde börja sin riktiga verksamhet. Under den långa fredsperiod som följde fram till Stora Schismen bröt ut 278 eO byggde solmästarna Justin Metera och (efter Justins död 274 eO) Abin Edelfara upp Solorden till en kraftig maktfaktor.
Heraldik
På svart en gyllene sol. Ordensriddarna bär svarta vapenkjortlar och mantlar med en gyllene solen över hjärtat. Vita bälten och gyllene sporrar bars av alla och kaptenerna även gyllene hjälmplymar.

Edit: Ändrat vissa små detaljer efter önskemål.
Senast redigerad av 2 birkebeineren, redigerad totalt 2008 gång.

Användarvisningsbild
anders
Dalkisk landsprofet
Inlägg: 1403
Blev medlem: 2007-07-20 14:40
Ort: Colorado Springs, CO

Inlägg av anders » 2007-12-28 19:44

Stormästare Gannin Hasõ av Justinerorden.

Bild
Senast redigerad av 1 anders, redigerad totalt 2008 gånger.

Mikael
Admin
Inlägg: 5058
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

Inlägg av Mikael » 2008-01-18 11:43

Mandelorden
Typ
Värdslig munkorden (tidigare religiös orden för gudinnan Ingeril).

Säte
Lyceet i Pendon, Zorakin
Övriga säten:
- lyceet i Gringul, Erebos
- lyceet i Lindaros, Berendien
- lyceet i Argald, Jorpagna
- lyccet i Grivela, Jorpagna
- lyceet i Munzga, Magilre
- lyceet i Bemir, Hynsolge (nerbrunnet och översvämt)


Storlek
Idag ca 3 000 (kanske bör uppdateras med befolkningssiffrorna?) aktiva anhängare ovan novis grad, studenter med novis grad på lycéer eller som gått vidare i livet är betydligt fler.

Tillträdeskrav
Novis: 100 sm och en granskning inför "Ingerils ögon" (noviserna testas för sitt studiehuvud och lämplighet som blivande mandelmunk).
Acolyt: En "donation" vars storlek berättigar till ett visst antal år av undervisning, samt läs/skrivkunnighet.


Rikedomar
Då de Lärde ser sin position som ett kall tar orden ut mycket blygsamma avgifter och någon vinst eftersträvas inte. Orden får en del kapital genom donationer och en mycket blygsam inträdesavgift, men försöker vara självförsörjande. I flera länder som tex Zorakin och Jorpagna så har man kungliga och adliga sponsorer som underhåller ordens verksamhet.

Makt
Någon egentlig makt har inte orden, men eftersom många av Erebs kungar stöder ordens verksamhet och skickar sina barn till studier vid lycéerna så har de visst skydd. Utan dessa mäktiga sponsorer hade säkert flera av de Lärde brunnit på bål på Erebs fastland.

Organisation
Mandelorden leds av en Stormästare som har sitt säte vid lycèet i Pendon. Varje enskilt lycèe leds av ett råd av Läromästare bestående av de mest framstående lärde innom respektive områden.

Mandelordens munkar kan delas in i tre grader och deras liv i tre faser:

Novis - Lärdomens väg
Blivande munkar tas upp som Novis vid orden. De undervisas av de lärde, sköter om de dagliga sysslorna (matlagning, städning, ärenden m.m.) och tillverkar avskrifter ur lycèets textsamlingar.

Lärjunge - Sanningens väg
Novisen svärs in i Mandelorden och blir Lärjunge. Han har nått en bildnings- och mognadsfas där han nu förväntas söka sig ut på vetenskapliga expeditioner, resa till andra länder i sökande efter mer kunskap, böcker skrifter etc. Hans kunskaper är avsedda inte bara för honom själv utan även för hans lycèe.

Lärd - Upplysningens väg
När lärjungen har rest runt en tid återvänder han till sitt lycèe och lägger fram sitt material för de lärde. Om ett tillräckligt högt nivå har uppnåtts innom relevanta kunskapsområden tas han upp som Lärd och får sin mandelkrans klippt. Hans fortsatta liv kommer att handla om forskning och uppläring av noviser och acolyter.


Mandelorden tar även upp studenter, såkallade acolyter, som inte avser att bli munkar utan endast vill göra sig till godo den kunskap orden besitter. Avgifterna, eller donationerna som de gärna kallas, tas emot i förskott och för att en viss nivå skal kunna upprätthållas på acolyternas kunskaper acepterar munkarna inget mindre än tre års studier.

Syfte
Sökandet av kunskap
Nedtecknandet av kunskap
Spridandet av kunskap.

Haakon Mandel lärde att man endast genom att studera historiska källor kan få full insikt i världens flöden:
”Endast kunskapen kan skänka verklig Lycka. Sinnlig njutning kan endast ge en flyktig lycka eftersom man tröttnar på den om man får för mycket av den, men Kunskapen är outgrundlig, outtömlig och oändligt stimulerande. Estetiska upplevelser är obeständiga, medan Lärdomen och Kunskapen alltid skall bestå.”
Enligt gammal jorisk tradition är kunskapsområderna delade i tre:

Historia Timglaset
-historia, filosofi, språk, geografi, religion
Juridik Vågskålen
-jorisk rätt, retorik, statskunskap, utomlycéeiska studier
Medicin Trädet med fågel
-medicin, zoologi, botanik, antropologi, matematik, astronologi


Grundades
År 401 f.O. grundades orden av Haakon Mandel och en mindre skara likasinnade. Haakon Mandel var en from och vetgirig man av en slump råkade upptäcka ett litet bortglömt bibliotek från Imperiets dagar i en ruinhög inte långt från dagens Luksilo. Tillsammans med några likasinnade började han röja i biblioteket och byggde upp det som del av en större bostadsbyggnad. Böckerna visade sig skrivna på olika språk, kejserlig jori och erdir dominerade. Det tog ett tag för de lärde att läsa de äldsta skrifterna, men väl då fick de tillgång till ett berg av kunskap. Bland de böcker man fann fanns en tjock lunta i guldbelagt skinnband vilket visade sig vara en bönebok tillägnad visdomsgudinnan Ingeril som beskyddar de som söker kunskap i hennes namn. Haakon Mandel proklamerade att han från detta ögonblick skulle bli hans kall. Hans gelikar som till den stora majoriteten bestod av utstötta excentriska äldre herrar svarade genast att de skulle följa kallelsen och blev troende gudinnan Ingeril. Tillsammans grundade de så en munkorden dedikerad till sökandet av kunskap, spridandet av kunskap och nedtecknandet av kunskap. Deras byggnad kallade de för Lycée.

Böckerna behandlade i huvudsak Erebs historia, ända tillbaks till tiden innan den första Konfluxen. Sagor, sägner, legender och historia återfanns i lunta efter lunta. Efter att munkarna hade tillgodogjort sig bibliotekets innehåll begav sig några av dem ut i grupper för att söka fler glömda källor och missionera om orden och gudinnan. Den självklara platsen man först sökte på var ruinerna på kullen , där Indarsol idag ligger. Som man misstänkte fann man ruiner och ett intressant bibliotek från kejsartiden. I denna samling ingick dock inte bara historiska verk utan även studier i juridik, teologi och medicin. Även här byggdes ett lycée. Nästa lycée byggdes i Pendon, det aidniska folket pennernas huvudstad, år 367 f.O. Under sin storhetstid på 200-t f.O. byggdes fler lycéer runt om i Zorakin och där fanns som mest ett tjugotal. Detta var dåtidens enda fasta och spridda organisation i Aidne. Storhetstiden varade ca år 300-150 f.O. På 100-t f.O. minskade ordens popularitet och har idag för många fallit i glömska då andra lärosäten dykt upp som har de nya härskarnas stöd.

Heraldik
Vimplarna på lycéenas tak är svarta med en vit cirkel, symbolen för kunskapens ljusa källa i det omkringliggande mörkret. Munkarna bär svarta kåpor med svarta mantlar, samt den s.k. Mandelska munkkransen, oavsett rang inom orden. Kläder och frisyr infördes bland noviser och lärde någon generation efter Haakon Mandels död, och hårstilen har fått namn efter honom. Kransen av hår har sedan tagits upp av en rad olika munkordnar i Ereb. Mästarna bär guldkedjor med amuletter som visar vilket ämne de förestår (timglas för historia, vågskål för juridik, ett öga på ett slätt mynt för teologin och ett träd med en fågel för medicin). Stormästaren kedja är tjockare och amuletten är ett stort (radie 5 cm) guldmynt från Zenobias tid med den kejserliga runan för kunskap på. Orden har inga väpnade styrkor och även om man håller sig med vakter vid lycéerna så bär de oftast stadens eller den lokale härskarens färger.

Historia
Mandelorden grundades år 401 f.O. av Haakon Mandel. Någon gång kring år 380 f.O. begav sig en grupp Mandelmunkar till kullen mitt på Indar. Man hittade flera ruiner, bla ett torn för magikerstudier, samt flera intakta konstföremål och statyer. Viktigast var dock ytterligare ett bibliotek med bortglömda skrifter. Hänförda av denna orörda skatt från kejsartiden skapade man ett lycée med bibliotek även här. År 367 f.O. grundades lycéet i Pendon. Detta kom att växa snabbt och gick snart om Indarsols och Luksilos lycéer. Specielt tog detta fart efter att kungen av Caddo skickat sin enda son för undervisning vid lycéet i Pendon. Efter det började det strömma in studerande från Caddo, Kardien, Erebos, Berendien, och till och med från Felicien och Trakorien. Framgången för Pendons lycée ledde till att övriga lycéer i Zorakin övergavs eller bantades ner betydligt. Många av de kunskapsskatter som fanns runt om i landet fördes över till det växande lycéet i Pendon. Ytterligare en bidragande faktor var att munkar ur Mandelorden Ca 290 f.O. fann guld på södra Grindanu. Stormästaren Aquahom beslutar att fyndet skall hållas hemligt och av rädsla för plundring och inflation beslutar han att skatterna skall förvaras i Pendons lycée och släppas fram endast vid behov. Under tvåhundra år lyckas man i hemlighet skörda rikedomarna och det bidrar ytterligare till Pendons lycées tillväxt, men också till att stor kunskap kan insamlas från kända Altors alla hörn. Den kardiske kungen Orvar I bränner ett par lycéer år 65 f.O. då han misstänker att munkarna är zorakiska spioner, men annars sprider sig orden över Ereb på uppmuntran av olika härskare. (Så sent som under 500-t andra hälft grundar man lycéer i Jorpagna på uppmuntran av kejsaren.) Under Lindskiarnakrigen bränns många av ordens lycéer ner, bland annat det stora lycéet i Indarsol. I stridigheterna mellan Caddo och Zorakin år 55 f.O., efter att man gemensamt besegrat lindskiarna, bränns Pendon och dess magnifika lycée ner. Stora kunskapsskatter går förlorade, liksom en stor guldskatt. Skatten återupptäcks vid konstruktionen av Pendons nya slott år 46 f.O. Med denna kan Zorakin betala Caddo Pharynx lösen och länderna får fred. Kungen donerar en del av skatten till Mandelorden för byggandet av ett nytt lycée och bibliotek i Pendon. Orden får nytt liv men har sedan dess endast en mindre betydande roll. Orden är dock fortfarande den främsta källan för historisk kunskap i Ereb och ännu kallar härskare ibland till sig dess lärde för råd.
Senast redigerad av 4 Mikael, redigerad totalt 2008 gång.

Mikael
Admin
Inlägg: 5058
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

Inlägg av Mikael » 2008-01-19 14:21

Många åsikter om Mandelorden så jag gör ny tråd.

Blandar runt och ger lite mer. Se Ordnar (som bildbanken) och Ordnar - diskussion.

birkebeineren
Admin
Inlägg: 6966
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren » 2008-02-10 15:01

Mikael skrev:Gör så Birke att du markerar rött sådan som skall in så uppdaterar jag Mandelorden ovan så blir det bara ett inlägg.
Låter bra.

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Inlägg av Fraxinus » 2008-02-11 09:50

Postade jag inte här alldeles nyss? :?

birkebeineren
Admin
Inlägg: 6966
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren » 2008-02-11 10:28

Fraxinus skrev:Postade jag inte här alldeles nyss? :?
Jag med, fast jag bad Mikael städa bort oss till Mandelmunkarna. :)

Mikael
Admin
Inlägg: 5058
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

Inlägg av Mikael » 2008-02-11 11:13

birkebeineren skrev:
Fraxinus skrev:Postade jag inte här alldeles nyss? :?
Jag med, fast jag bad Mikael städa bort oss till Mandelmunkarna. :)
Japp och eftersom Birke hade läst det städade jag. Fortsätt nu i Mandelorden, dubbelpostande inte nödvändigt i ämnet Mandelorden avs Birke, Mikael, Regil och Fraxinus, då dessa tycks läsa relevanta trådar. (undantag är naturligtvis en udda post i tex Kattmän om Mandelorden.)

Skriv svar