Solorden

Information om religionerna och dess utbredning
Post Reply
birkebeineren
Admin
Posts: 7120
Joined: 2007-02-27 07:25

Solorden

Post by birkebeineren »

Solorden

Den historiska orden av solriddare

Typ
Solorden var den första andliga riddarorden som bildades. Det hade helt sedan det Första Soltåget då den värdsliga Solfararorden skapades varit en plan hos exarkerna att skapa en andlig motsvarighet. Likt de värdsliga riddarordnarna följde Solorden en ordensregel, men svor även munklöftet om celibat, fattigdom och troskap till den Lysande Vägen som fastlagts av den helige Dericus. Solorden existerar inte längre i sin ursprungliga form utan är likt den Lysande Vägen splittrats i två grenar, Solriddarorden (Solens riddares Orden) som följer den aidniske grenen och Justinerorden (S:t Justins Orden) som följer den dalkiska grenen. Båda solriddare och justiner ser sig som de sanna arvtagarna till Solorden och deras benämningar av sig och sina ordnar kan vara högst förvirrande för den oinvigde. När orden bildades stod den Lysande Vägen på höjden av sin makt och många av de intentioner som fanns innan splittringen efter den Stora Schismen var inte längre aktuella för vare sig Solriddarorden eller Justinerorden.
Säte
Huvudsätet låg i Arno på Caddo där Justinerorden nu har sitt säte i Justins Hus (d. Ísetinis Úggo). Två övriga säten fanns, i Kardiska Ekeborg och i Zorakins huvudstad Pendon. Solriddarorden har efter Stora Schismen sitt huvudsäte i Ekeborg där den aidniska exarken förlade sitt ämbete och som även senare blev Kardiens huvudstad.
Storlek
På höjden av sin makt förfogade Solorden över ungefar 1800 riddare och lika många väpnare. Utöver dessa ordens egentliga medlemmar tillkom en mängd lekmannabröder som tjänstegjorde som allt ifrån hantverkare till uppassare och tjänare. Inga meniga soldater fanns innom orden då vakttjänst tillkom väpnare att utföra och själva krigförandet när detta krävdes var riddarnas lott.
Tillträdeskrav
Vem som helst kunde ursprungligen träda in i Solorden och börja sin tjänst längst ner i den av ordensregeln fastlagda hierarkin. Undantag gjordes dock for redan dubbade riddare som kunde träda in direkt som väpnare om de avsvor sig alla andra troskapsband och accepterade munklöfterna om fattigdom och celibat. Detta forhållande gjorde att väldigt många riddare från Zorakin och Kardien kom att ansluta sig till denna orden som annars var bildat av en dalk och låg i ett icke-feodalt samhälle, men det var möjligheten att ägna sig åt den ädla stridskonsten i Etins tjänst som lockade ädlingarna till Caddo. Ovriga, icke-adliga medlemmar var tvungna att börja en lång skolning i krigskonst och andlig bildning. Den andliga undervisningen fick även genomgås av väpnare men gick gärna snabbare då de genom sin adliga uppväxt ansågs ha tagit till sig mycket av den Lysande Vägens principer redan.
Rikedomar
Obegränsade. Orden förfogade genom sitt underlydande till exarken over hela den Lysande Vägens rikedommar när tron stod på sitt mäktigaste innan den Stora Schismen.
Makt
Orden skapades av exarken och all den makt som tillkom den Lysande Vägen var från början även Solordens makt. När sedan orden blev etablerad och Justin tog sig an positionen som ledare blev den mera självständig men fortfarande fullkomligt lojal mot den Lysande Vägen och exarken. Många av de riddare som anslot sig till orden var från borjan mäktiga män med goda kontakter i sina respektive hemland och även om alla gamla troskapsband ersattes med lydnat mot ordensregeln så kunde dessa förbindelser fortfarande utnyttjas till att öka Solordens makt.
Organisation
Solordens överhuvud var exarken i Arno. Direkt under honom stod solmästaren som skulle fungera som militar rådgivare och vara en länk mellan exarken och orden. Under solmästaren som helt från början var Justins position stod ett råd av erfarna kämpar och även solmunkar. Dessa solmunkar tillhörde inte orden men fungerade som frivilliga rådgivare. Orden var organiserad i priorier där ett kompani riddare leddes av en prior med en kapten for varje tionde riddare under sig. Priorierna förlades till platser dar militara krafter var nödvändiga for att säkra den Lysande Vägens interessen och kom att lyda under den bontisâl som ansvarade för respektive bontisât.
Syfte
"Att stå som ett bolverk mot mörkrets makter och med vapen i hand försvara den Lysande Vägen och dets exark". Orden skulle vara exarkens egna militara styrka och skapa en motvikt till de aidniska kungarnas inflytande över den Lysande Vägen utanför Caddo.
Grundades
Solorden grundades formellt 233 eO i Arno på Caddo. Detta år hittade den unge skomakarlärlingen Justin (d. Isetin) från Metera det svärd som enligt legenden tillhört den helige Odo. Exarken såg detta som Etins önskan om att en väpnad styrka skulle bildas for att försvara den Lysande Vägen och att denna unga lärling skulle leda den. Ynglingen var just en lärling och han hade foga kännedom om vare sig den Lysande Vägen eller krigskonst. Därfor kom ordens första tid att vid hjälp av riddare inbjudna från Solfararorden och solmunkar, handla om utbildande av Justin, och även andra, samt det administrativa skapandet av en helt ny organisation. Först 251 eO svor Justin troskap till exarken och Solorden i Arnos solkatedral infor vitnen som Borodrik den Krokige av Zorakin och Brand Tallerinsbane av Kardien. Vid detta tillfälle svor även många medföljande riddare från Aidne troskap till Solorden och det var först nu den kunde börja sin riktiga verksamhet. Under den långa fredsperiod som följde fram till Stora Schismen bröt ut 278 eO byggde solmästarna Justin Metera och (efter Justins död 274 eO) Abin Edelfara upp Solorden till en kraftig maktfaktor.
Heraldik
På svart en gyllene sol. Ordensriddarna bär svarta vapenkjortlar och mantlar med en gyllene solen över hjärtat. Vita bälten och gyllene sporrar bars av alla och kaptenerna även gyllene hjälmplymar.

Edit: Tagit bort rödfärging, se wikin för officiell version: http://www.erebaltor.se/wiki/Solorden
Last edited by birkebeineren on 2009-02-23 11:56, edited 4 times in total.
birkebeineren
Admin
Posts: 7120
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Ovanstående är hur jag tidigare beskrivit Solriddarordens ursprung och hur den nu ser ut i den tappning vi hittar i Aidne. S:t Justins Orden på Caddo har också samma ursprung med för denna gren/tolkning/variant är det inte lika viktigt att påberopa sig att vara de "äkta" solriddarne som det är for de aidniska riddarna.

Jag kommer att uppdatera och lägga till men detta är en början.
birkebeineren
Admin
Posts: 7120
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Solriddarnas huvudsäte ligger i Skapen och här residerar Stormästare Oban Starke av Ellmunsberg över en styrka på 200 riddare och 450 väpnare.

Orden är organiserat i för närvarande 23 priorier utöver Skapen.

Solriddarordens priorât

-Skapen
-Övre Kardia (Kastellien)
-Faltrax
-Ispin
-Divraslätt (Arntuna)
-Anneborg
-Faltraxnäs (Zobral)
-Avenna
-Mannemo
-Pendon
-Framhundra
-Pharynx
-Greveryd
-Kra
-Indarsol
-Stirpazklyfte
-Vidarhamn
-Bore
-Tausabine
-Gröneborg
-Fristaden
-Kalband
-Munzga
-Entika[/color]

Priorât: Skapen
Ordensborg: Skapen

Priorât: Övre Kardia
Ordensborg: Vallat
-Övre Kardia kallades tidigare Kastellien men bytte namn då ordensborgen flyttades till Vallat.

Priorât: Faltrax
Ordensborg: Kettlaborg
-Ordensborgen låg tidigare inne i Faltrax men flyttades till Kettlaborg då echterna inte ville att den tidigare kardiske huvudstaden skulle vara ett säte for solriddarmakt.

Priorât: Ispin
Ordensborg: Vesspeta
Ursprungligen låg priorâtets huvudsäte i vid västmynningen av Inspiflodens midt emot staden Ispin på andra sidan. När denna delen av floden slammade igen på 300-talet eO flyttades borgen till platsen där Vesspetaån rinner ut i Inspi några fjärdingar länger norrut.

Priorât: Divraslätt
Ordensborg: Borg Arntuna
-Priorâtet kallades tidigare Arntuna men när samhället kring ordensborgen vuxit till en stad bytte det namn till Divraslätt. Borg Arntuna har numera blivit en del av stadsmuren kring staden Arntuna.

Priorât: Anneborg
Ordensborg: Anneborg

Priorât: Faltraxnäs
Ordensborg: Zobral
-Priorn av Faltraxnäs har fått den folkliga benamningen "Amiralen av Grinfara" då staden och borgen Zobral ligger inne i hertigdömet Grinfara och den faltrakiska priorn i egenskap av amiral över solriddarordens västflotta är en av få icke-echter som står högt i rang innom orden.

Priorât: Avenna
Ordensborg: Sydspetsen
-Priorâtet Avennas ordensborg låg tidigare i staden Avenna men efter ett piratoverfall 527 eO då borgen totalforstordes av magi flyttades den till Divras yttersta sydspets.

Edit: Tagit bort rödfärging, se wikin för officiell version: http://www.erebaltor.se/wiki/Solorden
Last edited by birkebeineren on 2009-02-23 11:51, edited 2 times in total.
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Re: Solriddarorden

Post by Regil »

birkebeineren wrote: Säte
Huvudsätet låg i Arno på Caddo där Justinerorden nu har sitt säte i Justins Hus (d. Ísetinis Úggo). Två övriga säten fanns, i Kardiska Ekeborg och i Zorakins huvudstad Pendon. Solriddarorden har efter Stora Schismen sitt huvudsäte i Ekeborg där den aidniska exarken förlade sitt ämbete och som även senare blev Kardiens huvudstad.
Organisation
Solordens överhuvud var exarken i Arno. Direkt under honom stod solmästaren som skulle fungera som militar rådgivare och vara en länk mellan exarken och orden. Under solmästaren som helt från början var Justins position stod ett råd av erfarna kämpar och även solmunkar. Dessa solmunkar tillhörde inte orden men fungerade som frivilliga rådgivare. Orden var organiserad i priorier där ett kompani riddare leddes av en prior med en kapten for varje tionde riddare under sig. Priorierna förlades till platser dar militara krafter var nödvändiga for att säkra den Lysande Vägens interessen och kom att lyda under den bontisâl som ansvarade för respektive bontisât.
Två kommentarer till ditt fina arbete. :D

1) Huvudsätet är ju i Skapen, det skriver du ju också lite längre ned...

2) Att Solriddarna lyder under bontisaler tycker jag känns fel. Det finns kanske 40 bontisaler i ett priorat, jag tycker att de borde stå sida vid sida med varandra, eller om något, att priorn står över bontisalen.
birkebeineren
Admin
Posts: 7120
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Texten är som som sagt inte klar så jag borde egentligen inte ha rödmarkerat. :oops:

Hur det ligger till med bontisâlerna så ställde jag en fråga kring deras antal i LV-tråden men inget svar från anders eller någon annan än.

Fast nu hinner jag inte skriva mera...
User avatar
anders
Dalkisk landsprofet
Posts: 1404
Joined: 2007-07-20 14:40
Location: Ashland, OR

Post by anders »

Förlåt, det har jag helt glömt att kommentera! :oops:

Jag tycker att Solriddarorden borde stå utanför den vanliga kyrkliga hierakin. Bontisâlerna är jämställda med priorerna - och kan inte bestämma över dem. Kerisgassen däremot har vissa saker att säga till om i de priorât som ligger under dennes jurisdiktion. Alla priorer lyder annars direkt under exarken (genom Glath-kerîgassen Sendrik av Ventimiglia). Skulle en konflikt ske mellan bontisâler och priorer är det i första hand kerisgassen som blir medlare. Om inte det skulle lösa konflikten förs det upp till självaste glath-kerîgassen.

Så tycker i alla fall jag att det skall vara... Kommentarer?
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

anders wrote:Förlåt, det har jag helt glömt att kommentera! :oops:

Jag tycker att Solriddarorden borde stå utanför den vanliga kyrkliga hierakin. Bontisâlerna är jämställda med priorerna - och kan inte bestämma över dem. Kerisgassen däremot har vissa saker att säga till om i de priorât som ligger under dennes jurisdiktion. Alla priorer lyder annars direkt under exarken (genom Glath-kerîgassen Sendrik av Ventimiglia). Skulle en konflikt ske mellan bontisâler och priorer är det i första hand kerisgassen som blir medlare. Om inte det skulle lösa konflikten förs det upp till självaste glath-kerîgassen.

Så tycker i alla fall jag att det skall vara... Kommentarer?
Jag tycker att det låter bra.
Mikael
Admin
Posts: 5115
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Syfte
"Att stå som ett bolverk mot mörkrets makter och med vapen i hand försvara den Lysande Vägen och dets exark". Orden skulle vara exarkens egna militara styrka och skapa en motvikt till de aidniska kungarnas inflytande över den Lysande Vägen utanför Caddo.
Här tar du bort lite av DHOO's syfte och som de anser unika relation till Exarken. Ser av helt egoistiska skäl (som far till DHOO) hellre att det omformuleras så här:
Syfte
"Att stå som ett bålverk mot mörkrets makter och med vapen i hand försvara den Lysande Vägen och dess kyrka". Orden skulle vara kyrkans egna militära styrka...

...och skapa en motvikt till de aidniska kungarnas inflytande över den Lysande Vägen utanför Caddo.
Jag tror jag förstår vad du menar, men det är inte aldeles tydligt. Menar du, som jag tror du menar, att aidnes kungar hade viss makt över kyrkan genom sina militäramaktmedel de kunde lägga bakom sina ord och önskemål? Kan det i så fall formuleras tydligare?

(För er som är nya så är kyrka ett ord för organisationen inte något annat. Hur detta ord uppstod har Anders så lingvstiskt förklarat på annat håll.)
birkebeineren
Admin
Posts: 7120
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

1) Huvudsätet är ju i Skapen, det skriver du ju också lite längre ned...
Huvudsätet i Skapen, skal rätta till.
Jag tycker att Solriddarorden borde stå utanför den vanliga kyrkliga hierakin. Bontisâlerna är jämställda med priorerna - och kan inte bestämma över dem. Kerisgassen däremot har vissa saker att säga till om i de priorât som ligger under dennes jurisdiktion. Alla priorer lyder annars direkt under exarken (genom Glath-kerîgassen Sendrik av Ventimiglia). Skulle en konflikt ske mellan bontisâler och priorer är det i första hand kerisgassen som blir medlare. Om inte det skulle lösa konflikten förs det upp till självaste glath-kerîgassen.
Låter rätt. Mellan Glath-kerîgassen och den enskilde prioren hamnar dock Solordens Stormästare men det hela beror på situationen hur jurisdiktionen fungerar. Stormästaren fungerar också som prior over priorât Skapen, ordens huvudfäste.

Syfte
"Att stå som ett bolverk mot mörkrets makter och med vapen i hand försvara den Lysande Vägen och dets exark". Orden skulle vara exarkens egna militara styrka och skapa en motvikt till de aidniska kungarnas inflytande över den Lysande Vägen utanför Caddo.


Här tar du bort lite av DHOO's syfte och som de anser unika relation till Exarken. Ser av helt egoistiska skäl (som far till DHOO) hellre att det omformuleras så här:
Syfte
"Att stå som ett bålverk mot mörkrets makter och med vapen i hand försvara den Lysande Vägen och dess kyrka". Orden skulle vara kyrkans egna militära styrka...

Kan forklaras genom att vad jag skrev var hur ordens syfte beskrevs inna Stora Schismen och att ordlyden nu låter så har: "Att stå som ett bålverk mot mörkrets makter och med vapen i hand försvara den Lysande Vägen och dess Lära". Heter det förresten "bålverk" eller "bolverk"?
...och skapa en motvikt till de aidniska kungarnas inflytande över den Lysande Vägen utanför Caddo.

Jag tror jag förstår vad du menar, men det är inte aldeles tydligt. Menar du, som jag tror du menar, att aidnes kungar hade viss makt över kyrkan genom sina militäramaktmedel de kunde lägga bakom sina ord och önskemål? Kan det i så fall formuleras tydligare?

Vad jag beskriver är hur tankarna gick innan Stora Schismen då LVs enda huvudsäte låg på Caddo. De aidniska kungarnas sätt att utverka sitt inflytande då var genom sin overlägsna militärmakt. Situationen är därfor en mycket annan nu, och Solorden har således ändrat sig i avseendet syfte även om både solriddarna och justinerriddarna anser sig vara de sanna arvtagarna av den ursprungliga orden.
Skal förtydiga det hela lite bara ordlyden faller till rätta i huvudet. Ett mycket bra påpekande var det dock! :)
User avatar
anders
Dalkisk landsprofet
Posts: 1404
Joined: 2007-07-20 14:40
Location: Ashland, OR

Post by anders »

birkebeineren wrote: Låter rätt. Mellan Glath-kerîgassen och den enskilde prioren hamnar dock Solordens Stormästare men det hela beror på situationen hur jurisdiktionen fungerar. Stormästaren fungerar också som prior over priorât Skapen, ordens huvudfäste.
Utmärkt! :)
Mikael
Admin
Posts: 5115
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Låter lovande Birke.

Bålverk.

Lysande Vägen är inte det Läran? :wink:
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

Antar att ni även läser LV tråden. Lägger min kommentar om Solriddarnas syfte här.

Solriddarorden är givetvis skapad i syfte att försvara tron, hedra Etin, bekämpa otrogna och ondskan osv. Och sedan så lägger man alla borgar (nästan) mitt i befolkade områden, långt från kättare och ondska (=svartfolk). Varför i hela friden.

Det cyniska svaret är mycket enkelt:
I Aidne finasieras kyrkan av tempelskatt. denna tas till stor del upp i samband med övrig skatteuppbörd. Att övervaka detta står en riark. han samarbetpartner är den lokale baronen och dennes fogdar och riddare. Men, vad händer om baronen inser att han kan ta nästan all skatten som tillhör kyrkan och behålla den själv? Ja, riarken kan inte göra mycket. baronen tar kyrkans pengar och rider visslande hem till sitt fäste.

Det är här Solriddarna kommer in. deras inofficiella syfte är helt enkelt att garantera att kyrkan får in sin tempelskatt. När en bontisal rapporterar att baron hemfrid lägger va´ntarna på kyrkans pengar skickar man dit ett tionde Solriddare som får tala allvar med baronen. Om baronen fortfarande väljer att inte lyssna så kan mycket väl ett helt kompani ridadre plötsligt stå för dörren. Solriddarna är alltså garanten för att systemet med tempelskatt inte skall urarta. De är våldet som tvingar till underkastelse. Ofatst räöcker det med vetskapen om att det fins, men ibland har man utkämpat regelrätta krig mot trilskande baroner/grevar.
birkebeineren
Admin
Posts: 7120
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Regil wrote:Det är här Solriddarna kommer in. deras inofficiella syfte är helt enkelt att garantera att kyrkan får in sin tempelskatt.
Kanske inte ett uttänkt syfte, inte ens ett inofficiellt, men denna funkton ser jag mera som kommit som en effekt utifrån ett mera både officiellt och ädelt syfte; att med makt eller snarare hotet om makt kunna se till att den Lysande Vägens rättigheter tillgodoses.
Vi har väl inte riktigt avklarat hur juridiken ser ut i förhållandet exark - kung men LV borde kanske rimligtvis kunna handhäva den del av lagen (om det nu är separata lagsystem/sedvanjor som följs) som rör religionen, och då finns solriddarna där som medel att nå detta mål?

Och glöm inte en helt annan sak i frågan Solriddarordens berättigade existens på Altor; den ger vansinnigt mycket ära och prestige åt LV, exarken och riddarna själva! :!:
pegasus
Ransardisk Gripryttare
Posts: 201
Joined: 2008-08-03 15:02
Location: Stockholm

Post by pegasus »

En av de stora problemen jag har med solriddarna är just detta som ni nämnde sist. Prestige och status. Det är nödvändigt för en sådan organisation ger otrolig prestige och status. Har dock problem att se vilken status den vakta feta bontisaler medans de våldtar unge bondflickor eller vakta LV silver. Vilket ger dem rekryteringsproblem då riddare vill kunna vinna ära och prestige genom att gå med i orden.

Dessutom så kan jag se att ett sådant beteende (skrämma baronen) kan leda ordentliga strider mellan solriddare och världsliga, för om baronen skickar bud till greven och att några snikna solriddare har kommit för att råna honom så är greven förpliktad att rida till hans skydd, om inte kan klara av det så har rätt att kalla på hertigen som kan kalla på kungen. Alla dessa har ett intresse av inte backa ned för en liten lokal församlingspräst, vidare om det väl har startat så har de högre länsherrarna valet mellan gå i krig med kyrkan eller svika sitt löfte till sin vasall. Jag tyckte att församlingsprästen i sådan situation borde vara att skriva till kerigassen och kungen så de kan reda ut situationen.

Som jag sade tidigare så saknar solriddarna ett verkligt syfte enligt texten i Aidne och är inte tempelriddare utan kyrkliga soldater. Tycker att man kan göra så mycket mer med solriddarna men det kräver vissa förändringar av deras syfte och omdispositin av deras styrkor. Det mest logiska jag kan se att de kan användas till är orcherkrig, något som många LV-trogna länder tampas med och skulle stödja helhjärtligt och det är något som jag ser exarken skulle stödja.

I övrigt så tyckte jag det var bra att ni frikopplade solriddarna från bontisalerna och lade orden direkt under exarken. Till sist tyckte jag solriddarorden låter lite väl långt. Solorden tycker jag räcker, med kallas i folkmun för solriddarna.
User avatar
anders
Dalkisk landsprofet
Posts: 1404
Joined: 2007-07-20 14:40
Location: Ashland, OR

Post by anders »

En funktion som vi sällan talar om är kampen mot odöda/demoner. Odöda är ju som bekant en styggelse i LV:s ögon, och demoner lika så. Solriddarna är ju LV:s "best of the best" och det är nog inte ovanligt att en grupp solriddare kommer sprängandes när nekromantiker, spöken och gastar är i faggorna. Att skydda nordliga aidniska riarkât mot svartfolksangrepp torde också ingå i arbetsbeskrivningen.

Detta ger inte bara solriddarna en påtaglig funktion, utan gör dem också spännande att spela.
Post Reply