Solorden

Information om religionerna och dess utbredning
Regil
Kardisk Kung
Inlägg: 1399
Blev medlem: 2007-04-16 14:25
Ort: Stockholm

Inlägg av Regil »

Mitt inlägg (kort):

Ullepper är nog bättre än riddarulepper, namnet låter som om de är krigare.

Rekrytering - i Kardien gäller att var echt kan bli riddare, oavsett faderns börd. Om solriddarna vill annorlunda så kommer de att få ilskna protester från sin viktigaste understödjare, echterna. Så jag tycker att det borde ändras på något vis.

Makt- jag trodde att de var oberoende och att det är vad Birke har skrivit...

Organisation - ser inget behov av provinser, det blir roligare om prioraten kan delas mellan olika kerisat (för det skulle ju bli provinserna) och går på tvärsen mot övrig organisation.

Att orden själv väljer stormästare tycker jag skulle vara konstigt, det betyder ju i sådant fall at det blir ganska självständiga från Exarken. Funkar för andra riddarordnar, men tycker inte att solriddarna bör göra så. Exarken ger inte bort sin utnämningsmakt (Vilket får mig att fundera på vad jag har skrivit om kungsriddarna... får kolla, kungen ger inte heller bort sådant lättvindigt).

Solriddarna som uttryck för Etins vilja - går på tvärs mot Echtiskt rättsmedvetande. De ser ner på sådana primitiva sedvänjor som "trial by combat" och liknande. Däremot så har man ju pondus som karaktärsvittne. (är det någon som skall kunan göra sådant så är det väl snaraer kerisgasser och exark.)

Angående rättning av stavfel - tycker vi kan ta det när det är dags att korrekturläsa. :wink:
birkebeineren
Admin
Inlägg: 7244
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren »

pegasus skrev:Namn
Namnet på ordern känns inte rätt för mig. Solriddarna är vad de kallas i folkmun men det formella namnet bör var något anorlunda. Då de ser sig själva som Solordern så tycker jag inte man behöver särskilja den historiska orden före Schismen från den som numera bär den gyllene solen på svart. Den dalkiska grenen blev som sagt St Justins Orden som tog en egen vapensköld och bröt sig ut från Solorden. Detta behöver inte betyda att de kvarvarande medlemmarna i Solorden som redan kallades solriddare bytte namn, speciellt inte från solorden till solriddarorden vilket inte är någon egentlig förändring. Solriddarna behöver inte nödvändigtvis ha ursprung från ordens namn utan kan anspela på deras vapensköld och är något som är allmänt vedertagit är en beteckning på den största militanta orden inom lysande vägen. Då skulle man kunna tänka sig ett helt annat namn som t. ex. Försvararna av den Lysande Vägens Troende. Dock så skulle det enklaste att hålla sig till Solorden.
Tanken har varit att behålla den heller inte i mina öron helt välklingande tituleringen "Solriddarorden" från de officiella källorna just för att inte sammanblanda den med sin egen historia innan Stora Schismen när endast "Solorden" fanns. Precis som du föreslår så behövs en mer formel titel även om Solriddarorden är den allmänt använda. I stil med att Tornriddarna egentligen heter "Det Svarta Tornets förgörares Heliga Orden". Solens Orden med sammanskrivningen Solorden vill jag dock behålla som det urprungliga namnet och det som används om ordens tidiga historia.

Skal fundera på en formell benämning av Solriddarorden men mottar gärna flera förslag!

"Den för Solen och den Lysande Vägens kämpande riddares Orden" :?
pegasus skrev:Storlek
Förstår inte behovet att ange de tjänade lekmännen som riddarulepper, har de någonting som särskiljer dem ulepper, senare i posten så anges dessa som ulepperna. Benämningen riddarelepper ger mig intrycket att de är riddare och ulepper men det är väl inte så det var meningen?
Jag ville helt enkelt hitta ett eget namn för lekmän/tjänare i ett försök att använda LVs egna begrepp och formuleringar. Tanken att "lekmännen" i en orden tillhörande LV kallas ulepper, men för att särskilja dessa från vanliga tempelulepper kan ordet "riddarulepp" användas. Här går jag dock efter anders önskan!
pegasus skrev:Rekrytering och tillträde
Att rekryteringen endast sker från adliga kardier och zorakier är mycket underligt även om det är från källorna. Det begränsar urvalet enormt, till kanske 0,5% av Aidnes befolkning vilket i och för sig bör hamna på 50 000 men huvuddelen av dessa är kanske inte så villiga att lämna det världsliga livets nöjen. Vidare är vissa inte lämpliga för krigaryrket som barn, sjuka, kvinnor och gamlingar. Man kan tänka sig en del av dessa tjänstgör i orden som icke-stridande medlemmer men grunden för rekryteringen bör vara krigarna. Ser gärna att man reserverar riddarskapet inom orden för adliga medlemmar men att det även finns plast för ofrälse inom orden som stridande medlemmar. Avgiften för att gå med i orden är jag tveksam till även om detta är officiellt från Aidne. Detta bör vara taget från vår världs passagium som var tänkt att betala för resan till Jerusalem. Solriddarna verkar inte sin verksamhet speciellt långt från sin rekryteringsbas och finner det osannolikt att det finns ett behov av finansiella skäl då LV direkt finansierar orden eller att den finansieras av deras omfattande egendomar. Vidare skulle jag gärna se att det finns tjänstgöring för botgöring, att man kan dömas till att tjänstgöra i orden och att man kan tillfälligt tjänstgöra i orden.
Har utgått från källorna om att det endast är adliga som tas upp som riddare. Att dessa måste komma från Aidne har jag tolkat som att det inte är en nerskriven del av ordensregeln men att det i praktiken fungerar på detta viset - orden har sin huvudsakliga verkan i Aidne och tar upp medlemmar från Aidne. Specialfall som solriddare i de två utomaidniska priorâten Munzga (Magilre) och Entika (Berendien) har jag tänkt komma till. Har sen tänkt att låta Solriddarorden vara lite i förändring sen ett tjugotal åt tillbaka, orsakat av den direkta expantionen gjort av Zorakien mot öst och in i Nostratiet. Här har adliga jorpagnier hittat till solriddarna men traditionellt har den i Jorpagna baserade Den Helige Odos Orden tagit upp i sig riddare lagda för ordenstillhörighet. Dessa ideer är doch i sin linda och måste avklaras med Mikael och även kanske diskuteras i Jorpagna-tråden.
pegasus skrev:Makt och rikedom
Är solriddarna en integrerad del av Lysande Vägens organisation eller är det en oberoende organisation som ansvarar inför exarken? Jag menar på att den är tämligen oberoende och avskild från Lysande Vägen och deras makt bör vara deras egen som den starkaste enskilda krigsmakten på Aidne som inte ansvarar inför kung och greve utan endast ansvarar inför de själva och exarken (samt hans representatn tots-kerigassen). De är vidare stora jordägare till skillnad från lysande vägen och bör vara självförsörjande även om de ibland får pengar från exarken för att finansiera särskilda uppdrag. Exarken har givetvis överhöghet över orden men det är mer generella principer och förhållningsregler som orden väljer hur de utför i enlighet med deras förmåga. Exarken representeras av den lokala bontisalen.
Jag ser Solriddarorden som en väl intergrerad del av LV och att det är detta som är en av huvudorsakerna till ordens betydelse. Den agerar på inga vis självständigt i större frågor men är fullt kapabel att ta egna beslut i mindre avgöranden. Orden ar LVs egna svärdsarm, en som har lika stor betydels genom sin faktiska existens som genom att användas aktivt. Detta illustrerat också genom att Solriddarorden inte sorterar under Ordû-kerîgassen (tots-kerîgassen ansvarig för LVs alla tillhörande ordnar) untan under Glath-kerîgassen (tots-kerîgassen ansvarig för LVs militära krafter). Tänker mig att en bontisâl är likvärdig i rang som en prior och har således heller ingen rätt att direkt representera exarken overför orden. Solriddarna mottar själva sina order från Ekeborg (via Skapen) men detta hindrar inte det faktum att den enskilde prioren samarbetar med den lokale bontisâlen.
pegasus skrev:Organsation
I min mening så är orden organiserad i ett antal provinser under ledning av en mästare. Varje provins var i sin tur uppdelad i ett antal priorat under ledning av en prior som fungerade som ett administriellt center för ordens lokala egendomar och består i de flesta fall av ett tempel, omfattande bondgårdar och härbärgen för reseande. Varje prior betalar en del av priorates årliga inkomst till sin provinsmästare som sänder det vidare till stormästaren i Skapen.
Svarar Regil huvudsakligen på. Priorâten är inte så många och i den grad det finns värdesaker att frakta så sker detta med Solriddarnas flotta direkt till Skapen.
pegasus skrev:Den stridande delen av orden är organiserade i kompanier som består av mellan femtio och hundra lansar, som var och en består av en erfaren riddare samt hans följe av väpnare och sergeanter (stridande medlemmar i orden utan adlig bakgrund), under ledning av kaptenen. Kompanierna är normalt sätt koncentrerad till de områden som orden är förpliktade och kapabla att beskydda Lysande Vägens intressen. Likaså så är ordens borgar till största delen belägna i gränsområden där orden beskyddar deras troende emot trons fiender. Borgar i områden som inte längre har ett verkligt hot längre säljs eller hyrs ut vanligtvis till lokala adelsmän och inte är besatta av solriddare.
Jag har tänkt mig Solriddarorden som utan sergeanter och stridande soldater men det är en fråga jag egentligen skulle vilja att diskuterades innan något fastslås.
Ordensborgarna ligger både i politisk/religiöst stabila områden och i gränsland som Östmark/Nostratiet där både svartfolk och caddister hotar. Verksamheten i de olika priorâten beror i stor grad på behovet i just det området, några har endast ett fåtal kompanier stridande riddare men är istället inriktade på administration och träning , medans andra ständigt måste fylla på i sina kompanier där situationen präglas av politisk ränkspel, försvar av hotade pilgrimmar och öppen blodig strid.
pegasus skrev:Hela ordens leds stormästaren som väljs av ordens priorer och kaptener vid ett konvent. Han har troligen några högre ämbetsmän så som marsk, skattmästare, kansler och eventuellt några andra för att hjälpa honom att sköta ordens krig, finanser och politiska ställning.
Svarar också Regil på. Kan dock tänka mig att stormästaren har ett råd- ett mästarråd- som bistår i ordnes verksamhet.
pegasus skrev:Syfte
Syftet har jag problem med det då jag vill gärna ha ett uttalat syfte med en rimlig anledning till varför orden bildades. Att lysande vägen skall ha egen krigsmakt bara för att det skall ha en känns väldigt konstigt för mig. I grunden bör de världsliga riddarna ha denna uppgift och LVs kerigasser och exark har ett starkt inflytande över kungarna och högadeln. Detta syfte behöver dock inte vara det enda men som utgångspunkt för ordens organisation, verksamhet och inflytande. Syftet bör ha förändrats under århundranden som har gått och nu ser jag deras huvuduppgift att hjälpa till att försvara de aidniska gränsområderna mot otrogna och hedningar som främst representeras av svartfolken i Aidnebergen och eventuellt barbarerna i Kasenu. Sedan ryktas det om en avdelning häxjägare vars syfte är okänt men det finns inga bekräftade källor....
Syftet är medvetet formulerat kort då det alltså är tänkt att det skiftar i enlighet med LV verkan och exarken och kerîsariets önskan och mål. Hur det i praktiken går till tankt att beskrivas under Verksamhet.
Syftet har alltid varit det samma men tankarna bakom har precis som du skriver skiftet. Viktiga bakomliggande tankar när Solorden skapades var för exarken på Caddo att skapa en slags militär motvikt till alla de krigare som de aidniska kungana disponerade. Detta var i de första soltågens dagar när tron på militär verksamhet sågs på med lite andra ögon (...nu uttrycker jag mig medvetet lite svävande men det beror på att vi har ett antal korst.. "soltåg" att beskriva och ta i beaktning från officiellt håll...) och också innan Stora Schismen. Detta försökt framgå av det Andra Soltåget och beskrivningen av Solorden.

Andra Soltåget: http://www.erebaltor.se/wiki/Den_Lysand ... t.C3.A5get

Solorden: http://www.erebaltor.se/wiki/Solorden
pegasus skrev:Övrigt
Angående grundades så står det väl att Justin fick befälet över solriddarna i Arno (enligt Aidne) eller solriddarorden (enligt Caddo pdf) så det tyder väl på att den grundades tidigare. I övrigt så har jag försökt hitta källorna till Ekirs order eller Solfararorden men inte hittat något. Kan ni ge mig någon hänvisning till denna.

Hjälmplymerna har jag alltid tänkt vara konstigt och inte direkt passat in. Solen på mantlarna tycke jag är överflödigt.
Information om Solordens tidiga historia hittas under Ordnar på wikin och under beskrivningarna av Soltågen (huvudsakligen det Andra):

Solfararorden: http://www.erebaltor.se/wiki/Solfararorden

Detta blev många förtydingar och tillägg som egentligen borde finnas under beskrivningen av orden. Skal försöka göra detta utan att förlora mig i långa utläggningar. :?
Regil skrev:Angående rättning av stavfel - tycker vi kan ta det när det är dags att korrekturläsa. :wink:
Tack Regil! :) För den oinvigde så kan jag upplysa om (och ursäkta :P ) att mina stavfel beror på norsk härkomst, jag ser helt enkelt inte alla fel jag gör. Uppskattar dock att ni påpekar åtminstonde de värsta felen och ni får hemst gärna gå in och rättstava mina wikitexter!
Användarvisningsbild
anders
Dalkisk landsprofet
Inlägg: 1404
Blev medlem: 2007-07-20 15:40
Ort: Ashland, OR

Inlägg av anders »

Mäster Birke, vi är helt eniga vad gäller Solriddarordens makt, organisation och struktur. Har inga invändningar till ditt inlägg.

Titeln "ulepp" kommer från ett gammalt dalkiskt ord som betyder tjänare. "Riddarulepp" betyder alltså ordagrant riddartjänare. Det går mycket bra att bara kalla dem "ulepper", men skall det tydliggöras att de är lekmän inom Solriddarorden kan man gott kalla dem "riddarulepper".

Angåenda andra än Aidniska solriddare tycker jag att det funkar bra som du skriver. Se till att lägga till det i wiki-texten bara. Som jag läste det kunde ENDAST zorakier och kardier bli solriddare. Poängtera gärna att detta är en oskriven tradition, och att undantag görs - kaske allt oftare.

Jag tycker inte heller att själva solriddarorden har sergeanter och fotsoldater. Däremot arbetar de ofta med världsliga styrkor och pergonitergardet om det skulle bli tal om fältslag eller belägringar.

Sedan måste jag berömma dig för din kunskap i det svenska språket, som långt överskrider mitt FV i norska! :)
Användarvisningsbild
anders
Dalkisk landsprofet
Inlägg: 1404
Blev medlem: 2007-07-20 15:40
Ort: Ashland, OR

Inlägg av anders »

Några förslag på längre namn på "Solriddarorden":

Den Oskapade Solens och den Lysande Vägens Heliga Riddarorden
Den Strålande Solens Heliga Orden
Den Lysande Vägens Heligaste Solriddarorden
Den Gudomliga Solens Heliga Riddares Orden
pegasus
Ransardisk Gripryttare
Inlägg: 201
Blev medlem: 2008-08-03 16:02
Ort: Stockholm

Inlägg av pegasus »

Angående rättning av stavfel - tycker vi kan ta det när det är dags att korrekturläsa.
Jag trodde rödmarkerad text innebar just det, korrekturläsning. Själv stavar som en kratta och ville bara vara till hjälp.

Gällande domrätten så anser jag att solriddare är krigare och inte lagmän.

självständighet
Det är så jag ser orden, annars finns det ingen vits att den är en orden. Om det är integrerad del av LV organisation är det en avdelning inom LV precis som Ljusa Handen.
Organisation - ser inget behov av provinser, det blir roligare om prioraten kan delas mellan olika kerisat (för det skulle ju bli provinserna) och går på tvärsen mot övrig organisation.
Poängen med detta var att få in mästarna som är underlydande stormästaren. För varför annars så kallas ledaren för orden för stormästaren? Provinserna var tänkt i storlektsordningen Grindnu, Indar, dvs 2-5 provinser per kerisat. Kerisaten har enligt min åsikt ingen befogenhet över solriddarna även om de har viss kontakt.

Solriddarnas Orden har all den makt som Lysande Vägen förfogar över och att motsätta sig orden är att motsätta sig Exarken
Detta ger mig intrycket att de inte har någon egen makt.
Att orden själv väljer stormästare tycker jag skulle vara konstigt, det betyder ju i sådant fall at det blir ganska självständiga från Exarken. Funkar för andra riddarordnar, men tycker inte att solriddarna bör göra så. Exarken ger inte bort sin utnämningsmakt (Vilket får mig att fundera på vad jag har skrivit om kungsriddarna... får kolla, kungen ger inte heller bort sådant lättvindigt).
Makt- jag trodde att de var oberoende och att det är vad Birke har skrivit...
Ok, nu är jag lite förvirrad. Menar du att de inte är ganska självständiga men samtidigt oberoende? Min åsikt är att de (solriddarna) tämligen självständiga och kontroll över sin egen organisation. Gällande kungsriddarna så ser jag dem en del av kungens styrkor och han har direkt kontroll över dem, dvs det är hans hushållsriddare och givetvis har full kontroll över dem (kom lite avsides).
pegasus
Ransardisk Gripryttare
Inlägg: 201
Blev medlem: 2008-08-03 16:02
Ort: Stockholm

Inlägg av pegasus »

Tanken har varit att behålla den heller inte i mina öron helt välklingande tituleringen "Solriddarorden" från de officiella källorna just för att inte sammanblanda den med sin egen historia innan Stora Schismen när endast "Solorden" fanns. Precis som du föreslår så behövs en mer formel titel även om Solriddarorden är den allmänt använda. I stil med att Tornriddarna egentligen heter "Det Svarta Tornets förgörares Heliga Orden". Solens Orden med sammanskrivningen Solorden vill jag dock behålla som det urprungliga namnet och det som används om ordens tidiga historia.
Jag har inte hittat någon referens till solriddarorden i de officiella källorna men det är möjligt att jag har missat den. Om ni har sett får gärna lämna sidhänvisning. Vidare så tittade jag igenom Aidne och här refereras medlemmarna i orden som solriddare och så hittade jag faktiskt ett citat gällande namnet;
Solorden styrs av exarken i Ekeborg och bontisalerna.
Alltså är det officiella namnet från Aidne Solorden. Dock så har jag inget problem med att ändra detta till ett längre namn. Vidare nämns som solriddare existera före St Justin och bör alltså enligt officiella material vara äldre än 233 och detta motsägs givetvis av att det står att den grundades i Ekeborg då de Stora Schismen började.
Har utgått från källorna om att det endast är adliga som tas upp som riddare
Enligt källmaterialet så är adliga kardier och zorakier kan inträda i orden precis som du beskriver i det röda inlägget. Jag tyckte bara att den var en mycket snäv rekryteringsgrund och ansåg en bra kompromiss att de högsta rangen inom orden var reserverad för dem men andra positioner fanns för andra (lägre) grupper. Gillar för övrigt dina idéer om Jorpagna.
Jag ser Solriddarorden som en väl intergrerad del av LV och att det är detta som är en av huvudorsakerna till ordens betydelse
Jag anser inte att orden gör precis som de känner för men att de själva har frihet att bestämma hur de utför de direktiv de får från exarken. Jag håller med dig om bontisalen inte har befogenhet att befalla över solriddare. Men om de har gemensamma intressen är de klart de samarbetar med varandra. Återgår till att solriddarna har en viss frihet att själv besluta hur de utför de direktiv som exarken har utfärdats.
Priorâten är inte så många och i den grad det finns värdesaker att frakta så sker detta med Solriddarnas flotta direkt till Skapen.
Pengarna är enda poängen utan att det finns en lokal mästare som kan ta beslut över flera priorat eller rådgöra med varandra för problem som innefattar flera priorat men inte hela orden eftersom den är tämligen utspridd så måste det en lokal beslutshavare. Detta kan givetvis tas av den enskilda prior men då blir det varje prior för sig själv eller hela orden som tar beslut för ett problem som kanske endast omfattar norra kardien t. ex. Tanken är att orden ställs inför flera olika svårigheter som är lokala problem men för svårt för en enskild prior att hantera.

Om det endast är riddare och väpnare i orden så känns de tämligen begränsade i sin flexiblitet. En effektiv krigsmakt måste ha en blandning av olika element och även om jag menar på riddarna är den framträdande grenen så är det vettigt att hålla andra styrkor vid behov.

Jag menar att kompanierna finns där de behovs enligt ordens nuvarande uppgifter. Det är för att kunna koncentrera stora styrkor i krigsområden vid behov.
Svarar också Regil på. Kan dock tänka mig att stormästaren har ett råd- ett mästarråd- som bistår i ordnes verksamhet.
wow. får han verkligen ha rådgivare för exarken, vad generöst :). Allvarligt talat så är det en väldig toppstyrning och känns inte som en orden utan exarkens hushållsriddare vilkens verkar svårhanterligt på tänke på den stora ytan de är utspridda kring. Sedan måste det finnas en vilja bland solriddarna att de får själva välja sin ledare.

Gällande ursprung och syfte har jag svårt att svälja att det var ett beslut från exarken och inte en grupp riddare som hade bildat ett brödrarskap med ett syfte som sedan växte fram till att bli en orden underställd exarken. Ser inte heller varför exarken skulle ha ett behov av egen krigsmakt för att skapa en motvikt på de aidniska kungarna. Militärt så kan inte LV göra det men de har en mycket stark position och inflytande i samhällets alla skick. Men det verkar jag som jag är ensam om denna åsikt så jag får väl ge mig.
Tack Regil! För den oinvigde så kan jag upplysa om (och ursäkta ) att mina stavfel beror på norsk härkomst, jag ser helt enkelt inte alla fel jag gör. Uppskattar dock att ni påpekar åtminstonde de värsta felen och ni får hemst gärna gå in och rättstava mina wikitexter!
Det var inte menat som kritik utan bara en hjälpande hand. Jag är själv duktig på att göra stavfel och hoppa över ord.

Solfararorden
Jag var intresserad om det finns ursprung till detta i källorna eller om det var eget påhitt.
pegasus
Ransardisk Gripryttare
Inlägg: 201
Blev medlem: 2008-08-03 16:02
Ort: Stockholm

Inlägg av pegasus »

Jag tycker inte heller att själva solriddarorden har sergeanter och fotsoldater. Däremot arbetar de ofta med världsliga styrkor och pergonitergardet om det skulle bli tal om fältslag eller belägringar.
Jag vill bara påpeka att sergeanter (som jag menade dem) inte är fotsoldater utan beridna krigare utan en adlig bakgrund. Inte lika vältränade och välutrustade som riddare men fortfarande dugliga krigare och rekryterade från ofrälse. Rena fotsoldater kan finnas i fall till fall men skulle vara väldigt ovanliga. Har inga problem att sådana inte finns inom orden.
Sedan måste jag berömma dig för din kunskap i det svenska språket, som långt överskrider mitt FV i norska!
HÅller verkligen med anders här. Imponerande.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 01:12
Ort: Stockholm

Inlägg av Fraxinus »

Nja, det står i Aidne att Solriddarna har 1500 riddare och 2500 "väpnare" i Solorden samt

citat. "Vid inträde blir man automatiskt väpnare oavsett börd och det har ofta blivit konflikter då väpnare av hög börd tvingas tjäna en riddare av lägre börd".
pegasus
Ransardisk Gripryttare
Inlägg: 201
Blev medlem: 2008-08-03 16:02
Ort: Stockholm

Inlägg av pegasus »

Sant. Sergeanter står inte nämnda och är inte nödvändiga för orden. Vidare så är ordens medlemmar tränade både för strid från hästryggen och till fots. Så rena fotsoldater har jag aldrig tyckt vara någonting som orden har eftersträvat att ha. Vad det egentligen handlar om är om andra än adliga personer kan inträda i orden? Aidne säger nej men jag tycker det verkar orimligt. Tänkte att inom LV och dess ordrar så kan ofrälse faktiskt att stiga tämligen högt i graderna även om det är mycket lättare för de medlemmar som har en adlig bakgrund. Sergeanter tänkte var för de icke-adliga medlemmarna medans väpnare är den rang som adelsmän fick vid inträde och kunde avancera till riddare. Sergeanter skulle kunna avancera till väpnare och riddare om de visade sig vara dugliga. Men sergeanter är ingenting jag känner starkt för, då vill jag hellre att det framgår att orden är öppna för LV-trogna krigare oavsett tidigare rang.

Vidare så har jag insett att jag kanske gick lite väl hårt fram på att pusha min syn på orden. Ber om ursäkt för det. Då det verkar ett konsensus förutom för mig att orden är nära anknutan till LV och har begränsat självstyre så skall jag lugna ned mig och låta den delen bero. Med den bakgrunden så försvinner huvuddelen av mina argument. Har dock några frågor;

Flottan som nämns i beskrivningarna av prioraten. Är den en del av solriddarna eller en egen organisation under Glath-kerîgassen.

Varför kallas ledaren för orden för stormästaren. En sådan titel indikerar att det finns mästare som han hör överhöghet över. Jag måste erkänna att jag gick Europas Tyska order som hade landmästare och tänkte en liknande situation skulle fungera inom Solriddarna. Dock så skulle det kräva att solriddarna är koncentrerade i vissa områden där för krig eller vaktar området. Nu är inte det fallet då orden verkar vara spridd över hela Aidne så en sådan organisation verkar olämplig.

Vilka uppgifter har han som inte sköts av Glath-kerigassen eller de lokala priorerna? Det verkar som solriddarna måste hela tiden rapportera till Ekeborg och ser då egentligen inget behov av att ha ett eget högkvarter utan det skulle var och en av priorerna kunna göra då det skulle eliminera en överflödig del av organistionen.

Till sist så verkar ursprunget till bildningen av solorden år 233 konstig. Det står nämligen i Caddo att St Justin blev härförare av solriddarorden. I Aidne står däremot att han fick befälet över solriddarna i Arno. Bägge indikerar att solriddarna fanns före St Justin hittade svärdet och utsågs att leda den.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 01:12
Ort: Stockholm

Inlägg av Fraxinus »

pegasus skrev: Vad det egentligen handlar om är om andra än adliga personer kan inträda i orden? Aidne säger nej men jag tycker det verkar orimligt. Tänkte att inom LV och dess ordrar så kan ofrälse faktiskt att stiga tämligen högt i graderna även om det är mycket lättare för de medlemmar som har en adlig bakgrund. Sergeanter tänkte var för de icke-adliga medlemmarna medans väpnare är den rang som adelsmän fick vid inträde och kunde avancera till riddare. Sergeanter skulle kunna avancera till väpnare och riddare om de visade sig vara dugliga. Men sergeanter är ingenting jag känner starkt för, då vill jag hellre att det framgår att orden är öppna för LV-trogna krigare oavsett tidigare rang.


Varför kallas ledaren för orden för stormästaren. En sådan titel indikerar att det finns mästare som han hör överhöghet över. Jag måste erkänna att jag gick Europas Tyska order som hade landmästare och tänkte en liknande situation skulle fungera inom Solriddarna. Dock så skulle det kräva att solriddarna är koncentrerade i vissa områden där för krig eller vaktar området. Nu är inte det fallet då orden verkar vara spridd över hela Aidne så en sådan organisation verkar olämplig.
Står det uttryckligen att endast personer av adlig börd få vara med i orden? Jag har för mig att texten är mer diffus på den punkten (Se ovan). Att det är lite mer öppet för olika tolkningar.

Just därför så har jag under Fristaden/Östmark beskrivit det hela som så att av politiska skäl (söndra och härska) så har kungen visserligen låtit Östmark (landmrådet runt fristaden) officiellt tillfalla Hertigdömet Salamora medan Fristaden själv blir en kunglig...fristad. Men för att begränsa Salamoras makt i området samt för att snabbt få en militärt stark och administrativt kompetent förvaltning på plats så har kungen låtit upp till 40-50 % av de nya "baronaten" i grevskapet Östmark tillfalla Lysande vägen.

Som ett led att för att säkra dessa nya tillgångar så skickar givetvis LV ett gäng Solriddare och karriärshungriga prelater (som administratörer) till området.

Solriddarna har därmed fått en mission i stil med den gamla Tyska orden att ta sig an. Och Nostratiets härjade och statslösa område sträcker sig ända bort till Jorpagna. Möjligheterna (och farorna) är därmed nästan oändliga för SOlriddarna (och andra äventyrare som vill skaffa sig ett baronat).

Kungen sörjer för att ALLA ska kunna nyttja handelsvägen Via Aidne. Detta tillgodoses med vakttorn som bevakas av styrkor från de kungliga Regalistgardena. Gardesförbanden går på rotation i detta oroliga område. På så sätt utsätts de också för "skarpa" moment som övar deras färdighet i strid.
Senast redigerad av 4 Fraxinus, redigerad totalt 2008 gång.
Regil
Kardisk Kung
Inlägg: 1399
Blev medlem: 2007-04-16 14:25
Ort: Stockholm

Inlägg av Regil »

Fraxinus skrev: Just därför så har jag under Fristaden/Östmark eskrivit det hela som så att i en akt av politik och söndra och härska så har kungen låtit Östmark (landmrådet runt fristaden) officiellt tillfalla Hertigdömet Salamora medan Fristaden själv blir en kunglig...fristad. Men för att begränsa Salamoras makt i området samt för att snabbt få en militärt stark och administrativt kompetent förvaltning på plats så har kungen låtit upp till 40-50% av de nya "baronaten" i Östmark tillfalla Lysande vägen. Som ett led att för att säkra dessa nya tillgångar så skickar givetvis LV ett gäng Solriddare och karriärshungriga prelater (som administratörer) till området.

Solriddarna har fått en mission i stil med den gamla Tyska orden att ta sig an. Och Nostratiets härjade och statslösa område sträcker sig ända bort Jorpagna.

Kungen sörjer för att ALLA ska kunna nyttja handelsvägen Via Aidne. Detta tillgodoses med vakttorn som bevakas av styrkor från de kungliga Regalistgardena. Gardesförbanden går på rotation i detta oroliga område. På så sätt utsätts de också för "skarpa" moment som övar deras färdighet i strid.
Det var en intressant pusselbit som jag skall lägga till i Via Aidne. Om det är så att vägen numera skyddas av Regalister så torde säkerheetn ha ökat markant under det senaste decenniet?

Hur långt sträcker sig LV/kungens anspråk? En bit in i Nostratiet, kanske en fjärdedel? Denna del torde vara den minst vilda.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 01:12
Ort: Stockholm

Inlägg av Fraxinus »

Man har förmodligen skaffat sig en "buffert"zon utanför det officiella grevskapet Östmark. Detta område patrulleras i huvudsak av Regalistgardister och Solriddare.
pegasus
Ransardisk Gripryttare
Inlägg: 201
Blev medlem: 2008-08-03 16:02
Ort: Stockholm

Inlägg av pegasus »

Det står uttryckligen i Aidne att endast kardier oxh zorakier av adlig börd tillåts inträda i orden. Initialt av i det röda inlägget av Birke stod det något liknande men nu har han lagt till att det är en mer tradition och inte en regel. Personligen tycker jag att orden skall vara öppen för alla fria som vill tjänstgöra inom orden, dock så ser jag att de har en lämplig bakgrund och förkunskaper för att vara nytta till orden.
birkebeineren
Admin
Inlägg: 7244
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren »

Vill först säga att jag absolut inte har något emot att mina skriverier ifrågasätts. Att det sen blir lite diskussion i en annars rätt lugn tid på forumet är bara roligt. Inser dock att det kanske var lite hastigt att rödmarkera Solriddarna men tanken var att det jag skrev skulle vara kortfattat och fungera som utvecklingsbar information. Att uppdatera texten utan att poengtera ändringarna var åtminstonde dumt.

Angående ursprunget till Solorden så hänvisar jag återigen till vad jag skrivit om orden i wikin :
Solorden grundades formellt 233 e.O. i Arno på Caddo. Detta år hittade den unge skomakarlärlingen Justin (d. Isetin) från Metera det svärd som enligt legenden tillhört den helige Odo. Exarken såg detta som Etins önskan om att en väpnad styrka skulle bildas for att försvara den Lysande Vägen och att denna unga lärling skulle leda den. Ynglingen var just en lärling och han hade föga kännedom om vare sig den Lysande Vägen eller krigskonst. Därfor kom ordens första tid att vid hjälp av riddare inbjudna från Solfararorden och solmunkar, handla om utbildande av Justin, och även andra, samt det administrativa skapandet av en helt ny organisation. Först 251 e.O. svor Justin troskap till exarken och Solorden i Arnos solkatedral inför vitnen som Borodrik den Krokige av Zorakin och Brand Tallerinsbane av Kardien. Vid detta tillfälle svor även många medföljande riddare från Aidne troskap till Solorden och det var först nu den kunde börja sin riktiga verksamhet. Under den långa fredsperiod som följde fram till Stora Schismen bröt ut 278 e.O. byggde solmästarna Justin Metera och efter dennes död 274 e.O. Abin Edelfara upp Solorden till en kraftig maktfaktor.
Orden fanns alltså inte innan 233 eO då jag tolkat texten från Aidne-modulen som att den unge Justin gjordes till ledare for en ny orden som då skapas, och som först står "färdig" 251 eO. Ideer fanns redan bland det högre prästerskapet sen det Första Soltåget om en andlig riddarorden men det var Justins uppenbarelse som utlöste bildandet.

Angående Solfararorden så är det en helt egen skapelse, delvis initierat av andras ideer från forumets tidiga historia. "Ekirs Orden" är dock en titulering jag tänkt låta finnas endast i historiska skrifter. Läs om den i wikin och under soltågens beskrivningar. Materialet behöver uppdateras men stämmer stort sätt. Påpeka gärna oklarheter! Kan understrecka att denna orden tänkt vara den första riddarorden någonsin och att den alltid ansågs som en värdslig orden, om än bestående av stort sett etinstrogna medlemmar.

Titteln "stormästare" var faktisk först tänkt vara "solmästare" och jag kan andra tillbaka om så önskas? Att en stormästare förutsätter andra mästare känns rätt logisk och meningen är att dessa övriga finns som ett råd i ordens huvudsäte Skapen. Har kan olika mästare tituleras efter sina ansvarsområden; skattmästare, rekryteringsmästare, flottmästare eller hur nu det bäst tycks och behövs.

Endast adliga aidnebor som medlemmar av orden som sagt från officiella källor, men tolkat av mig som en sanning med modifikation. Efter anders påpekande har jag gjort det lite tydligare att detta inte utesluter andra nationaliteter men att det stort sätt är så det ligger till (åtminstonde än så lange). Icke-adliga medlemmar av orden är de tjänande lekmännen - ulepperna.
Jag kan skriva in sergeanter men gillar mera tankarna om att orden ges möjligheterna att rekrytera adelns militära styrkor. Förutsättningarna för denna (eventuella) rätt tycker jag dock bäst diskuteras i LV-tråden.

Flottan har jag tänkt som en del av Solriddarorden men dessa ideer är inte färdigutvecklade. Tar gärna emot åsikter! Utgångspunktet är information från Kopparhavets Kapare-modulen (s.29) där LV sägs förfoga over ett tiotal galeasser och flera mindre krigsskepp. LVs flotta nämns även i EA SL-boken (s.66 och s.101).

Angående glath-kerîsgassen och Solriddarordens stor/solmästare så utgår skillnaden ifrån att den ena är präst medans den andra är riddare. Glath-kerîsgassen innehar ett av LVs högsta ämbeten som en av sex tots-kerîsgasser i kerîsariet - exarkens råd. Denne högt utbildade och erfarne präst ger råd kring militära frågor som rör LV och ansvarar over både Pergonitergardet och Solriddarorden. Stor/Solmästaren av Solriddarorden är en erfaren riddare som tjänat sig upp genom graderna innom orden för att slutligen utses som ledare och samordnare av dens verksamhet. Kan tänka mig att de olika mästrarna i ordens råd utser olika kandidater som sen exarken väljer bland efter att ha rådfrågat med kerîsariet.
pegasus
Ransardisk Gripryttare
Inlägg: 201
Blev medlem: 2008-08-03 16:02
Ort: Stockholm

Inlägg av pegasus »

Som sagt tidigare har jag ofta en annan syn på saker och ting i Ereb än vad som dels står i det officiella källmaterialet, som jag mer ser som en inspiriationskänsla och andemeningen, och även saker som forumet har arbetat fram vilket gör att jag ibland i min iver tappar besinningen och blir något brutal i framställningen av mina tankar och visioner. Men jag försöker hålla nere den delen av min personlighet till ett minimum.

Ser att vi har olika tolkningar på texten i Aidne om Justin men jag kan se att man kan se , efter mer noggrant ha läst igenom avsnittet, tolka det på det sättet. Kanske även delar av texten i Caddo pdf men tyvärr står det solriddarorden vilket motsäger det du har skrivit. Men jag kanske har en gammal version av Caddo-filen.

Tack för infon om solfararorden, jag ville bara kolla om jag hade missat något och jag har läst wikin om orden. Givetvis har jag en del tankar om dessa men det lämnar jag för tiillfället då jag försöker koncentrera till solriddarna.

Jag gillade faktiskt först titeln solmästare men efter tänkt igenom detta så tycker jag den är något missvisande med solriddarna så tätt intigrerad med Lysande Vägen som kanske inte skulle tycka om att någon hävdade att vara mästare av deras egen symbol. Stormästare är ju en titel som åtminstone jag associerar med andsliga riddarordrar men jag har också alltid ansett dessa vara tämligen oberoende från den traditionella religiösa hiarkin. Som orden är organiserad nu så kan den enkla titleln mästare eller ordenmästare fungera bra. Det tycker jag skulle klinga rätt bra; solriddarnas mästare. Har egentligen inga starka åsikter om saken men jag tycker att det är viktigt med en titel som återspeglas i ordens organisation. Gällande utnämnade av ordens ledare så är det är en kompromiss jag kan leva med då får faktiskt ordens högre medlemmar vara med och påverka utnämningen vilket jag tycker är mycket viktigt. Dock så såg solriddarnas stormöten för att utse en ny stormästare som möjliga äventyrsmöjigheter med intriger och politisk rävspel mitt ibland en av de starkaste krigsmakterna på Aidne. Släpp in några av häxmästarens agenter och voila! Här har du en trevlig liten mordgåta att lösa... Samtidigt i ett avlägset priorat försöker några få tappra solriddare hålla ihop en lös allians av diverse olika krigare mot en annalkade orcherhord trots att det var tvungna att släppa in några smutsiga justiniter i deras egen borg...

Tyvärr sålda jag mitt exemplar av Kopparhavets Kapare på SydCon för många, många år sedan men jag kommer ihåg att LV flotta nämns flera gånger i Ereb Altor som jag tack och lov har kvar. Orsaken att jag ställde den frågan är att om flottan ingår i solriddarna så bör dess besättningsmän och befäl vara medlemmar i orden. Detta tycker jag inte riktigt är i linje med solriddarnas rekryteringskrav och rangsystem. Om flottan skall ingå i solriddarna tycker jag att dess organisation bör utvecklas.

Vad jag hade problem med solriddarnas organisation är i grunden är väldigt decentraliserad med ett antal priorat utspridda över ett stort område med tämligen begränsade transport och kommunikationsmöjligheter vilket tvingar dem ett lokalt beslutsfattande och tillvaratagande på deras resurser, jag menar naturligtvis att alla priorat i grunden är självförsörjande. Samtidigt är dess beslutsfattande väldigt centralt och toppstyrt med två ovanstående styresorgan med en oklar beslutsfördelning. Det verkar vara motsägelsefullt. Skall nämnas att det är inte helt omöjligt men fortfarande svårt att administrera hela orden från Skapen och dessutom få godkännande från Ekeborg på viktiga beslut. Därför så tyckte jag att det var vettigt med ett led till i beslutsträdet till att se ut exark - stormästare - mästare - prior vilket skulle kanske fyra - fem mästare som styr avsides områden där orden har verksamhet. Men detta bygger som sagt på att de har en väsentlig verksamhet som kräver lokalkännedom, strategiska och taktiska insikter samt ett påtagligt hot. En sådan position skulle vara i östra Zorakin och Nostraliet som är tämligen långt ifrån Skapen och Ekeborg men fortfarande finns flera priorat inklusive östra solflottan hemmabas som har en gemensam fiende/hot i Aidnebergens svartfolk (där är det väl Brända Jordens klan om jag minns rätt) och flera makthavare i området som skall förhandlas med eller bekämpas. Huvudfästet i Skapen ligger ju väldigt strategisk till och därifrån kan ordens ledare samordna verksamheten kring Svarta Tornet (som jag antar solriddarna har en viss intresse av att bekämpa) och finns det givetvis inget behov av en annan mästare så länge som stormästaren är på plats, skulle han resa ifrån regionen är det givetvis en annan sak. Vidare så kände jag mer att direktiv och principerna kom från Ekeborg men orden valde hur de skall utföra dem. På så sätt får man ett oberoende och självförsörjning men samtidigt en lydig underståte tll exarken.
Skriv svar