Mandelorden

Information om religionerna och dess utbredning
Post Reply
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Mandelorden

Post by Regil »

Mikael wrote: Mandelorden
Typ
Munkorden, kunskapsorden, (tidigare religiös orden för gudinnan Ingeril.)

Säte
Pendons Lycée i Zorakin. (Lycée betyder heligt universitet. Ibland finns lycéer som övergivits av orden men tagits över av andra lärde, dessa kallas vanligtvis för just Universitet.)

Storlek
Idag ca 3 000 (kanske bör uppdateras med befolkningssiffrorna?) aktiva anhängare ovan novis grad, studenter med novis grad på lycéer eller som gått vidare i livet är betydligt fler.

Tillträdeskrav
100 sm i inträdesavgift (eller motsvarande i natura) och läskunnighet.

Rikedomar
Då de Lärde ser sin position som ett kall tar orden ut mycket blygsamma avgifter och någon vinst eftersträvas inte. Orden får en del kapital genom donationer och en mycket blygsam inträdesavgift, men försöker vara självförsörjande. I flera länder som tex Zorakin och Jorpagna så har man kungliga och adliga sponsorer som underhåller ordens verksamhet.

Makt
Någon egentlig makt har inte orden, men eftersom många av Erebs kungar stöder ordens verksamhet och skickar sina barn till studier vid lycéerna så har de visst skydd. Utan dessa mäktiga sponsorer hade säkert flera av de Lärde brunnit på bål på Erebs fastland.

Organisation
De män som antas som studenter vid lycéerna kallas acolyter. När man studerat några år börjar man specialisera sig och ansöker om att bli antagen av någon Lärd man önskar följa. Blir man antagen får man titeln novis. Noviserna studerar och forskar under handledning av en Lärd. Noviserna sköter lycéernas fysiska arbete, assisterar och försörjer de lärde. Det är mycket sällan som någon blåblodig acolyt ansöker om att bli novis då de inte kan sänka sig till det tjänararbete som positionen innebär. En religiöst övertygad novis får ofta titeln Lärjunge och fungerar ofta som en slags förman för novisernas arbete. De Lärde undervisar och försöker i viss mån ”frälsa” noviser. En Lärd har också oftast ett specialistområde de fortsätter fördjupa sig i. Inga två Lärde vill ha samma specialitet vilket ibland kan ta sig absurda uttryck i hur ett forskningsområde styckas upp. Om två Lärde från farsegels lycéer skulle mötas och upptäcka att de har samma specialitet uppstår först en generande tystnad, vilket snart antingen övergår i bezzewizz-kamp (Jaakop Bezzewizz var en djupt religiös Mandelmunk under 300-t f.O. som behärskade varje område till en bredd och ett djup som ingen kunnat efterfölja. Hans död upptäcktes först flera år efter att han dog då man fann hans mumifierade kropp djupt ner i Indarsols arkiv. Ingen hade saknat honom då han sällan lämnade biblioteket eller arkiven), eller så följer subspecialiseringsdiskussioner under trevligare former.

Högsta upp i ledningen för orden sitter Mästarrådet bestående av de 4 mästarna (representerar var sitt ämne) och Stormästaren. De håller reda på ordens många lycéer, forskningen, ekonomin, bibliotek, arkiv och register över ordens samlingar.

Syfte
Haakon Mandel lärde att man endast genom att studera historiska källor kan få full insikt i världens flöden. Med sådan insikt är man ett med Ingeril och har inget att frukta.
Citat:
”Endast kunskapen kan skänka verklig Lycka. Sinnlig njutning kan endast ge en flyktig lycka eftersom man tröttnar på dem om man får för mycket av dem, men Kunskapen är outgrundlig, outtömlig och oändligt stimulerande. Estetiska upplevelser är obeständiga, medan Lärdomen och Kunskapen alltid skall bestå.”


Mandelorden har alltid sett sig som spridare av ljus i en mörk tid. Under ordens mer religiösa ungdom ansågs också alla som icke trodde på Ingerils läror som oupplysta. Idag kan man erkänna att även de icke troende kan besitta viss kunskapens ljus, men Ingerils välsignelse och livslånga studier behövs för att bli fullt upplyst. Man inser dock att Altor skulle bli absurt och omöjligt om alla hängav sig åt att bli studerande forskare och lärare.

Ämnena är ännu Historia (dominerar stort), Juridik, Teologi (även sagor och sägner som inte anses falla under Historia) och Medicin (inklusive zoologi och botanik).

Mission ingår som en naturlig del i Mandelordens aktivitet. En version av denna mission sker genom undervisningen på Erebs lycéer, medan den mer aktiva missionen sker av munkar på forskarresor långt från Pendons trygga bibliotek. Där den Lysande Vägen dominerar håller man sig till undervisningsmission och går sedan många decennier en fin balansgång gentemot Ljusa Handens granskning.

Grundades
År 401 f.O. grundades orden av Haakon Mandel och en mindre skara likasinnade. Haakon Mandel var en from och vetgirig man av en slump råkade upptäcka ett litet bortglömt bibliotek från Imperiets dagar i en ruinhög inte långt från dagens Luksilo. Tillsammans med några likasinnade började han röja i biblioteket och byggde upp det som del av en större bostadsbyggnad. Böckerna visade sig skrivna på olika språk, kejserlig jori och erdir dominerade. Det tog ett tag för de lärde att läsa de äldsta skrifterna, men väl då fick de tillgång till ett berg av kunskap. Bland de böcker man fann fanns en tjock lunta i guldbelagt skinnband vilket visade sig vara en bönebok tillägnad visdomsgudinnan Ingeril som beskyddar de som söker kunskap i hennes namn. Haakon Mandel proklamerade att han från detta ögonblick skulle bli hans kall. Hans gelikar som till den stora majoriteten bestod av utstötta excentriska äldre herrar svarade genast att de skulle följa kallelsen och blev troende gudinnan Ingeril. Tillsammans grundade de så en munkorden dedikerad till sökandet av kunskap, spridandet av kunskap och nedtecknandet av kunskap. Deras byggnad kallade de för Lycée.

Böckerna behandlade i huvudsak Erebs historia, ända tillbaks till tiden innan den första Konfluxen. Sagor, sägner, legender och historia återfanns i lunta efter lunta. Efter att munkarna hade tillgodogjort sig bibliotekets innehåll begav sig några av dem ut i grupper för att söka fler glömda källor och missionera om orden och gudinnan. Den självklara platsen man först sökte på var ruinerna på kullen , där Indarsol idag ligger. Som man misstänkte fann man ruiner och ett intressant bibliotek från kejsartiden. I denna samling ingick dock inte bara historiska verk utan även studier i juridik, teologi och medicin. Även här byggdes ett lycée. Nästa lycée byggdes i Pendon, det aidniska folket pennernas huvudstad, år 367 f.O. Under sin storhetstid på 200-t f.O. byggdes fler lycéer runt om i Zorakin och där fanns som mest ett tjugotal. Detta var dåtidens enda fasta och spridda organisation i Aidne. Storhetstiden varade ca år 300-150 f.O. På 100-t f.O. minskade ordens popularitet och har idag för många fallit i glömska då andra lärosäten dykt upp som har de nya härskarnas stöd.

Heraldik
Vimplarna på lycéenas tak är svarta med en vit cirkel, symbolen för kunskapens ljusa källa i det omkringliggande mörkret. Munkarna bär svarta kåpor med svarta mantlar, samt den s.k. Mandelska munkkransen, oavsett rang inom orden. Kläder och frisyr infördes bland noviser och lärde någon generation efter Haakon Mandels död, och hårstilen har fått namn efter honom. Kransen av hår har sedan tagits upp av en rad olika munkordnar i Ereb. Mästarna bär guldkedjor med amuletter som visar vilket ämne de förestår (timglas för historia, vågskål för juridik, ett öga på ett slätt mynt för teologin och ett träd med en fågel för medicin). Stormästaren kedja är tjockare och amuletten är ett stort (radie 5 cm) guldmynt från Zenobias tid med den kejserliga runan för kunskap på. Orden har inga väpnade styrkor och även om man håller sig med vakter vid lycéerna så bär de oftast stadens eller den lokale härskarens färger.

Historia
Mandelorden grundades år 401 f.O. av Haakon Mandel. Någon gång kring år 380 f.O. begav sig en grupp Mandelmunkar till kullen mitt på Indar. Man hittade flera ruiner, bla ett torn för magikerstudier, samt flera intakta konstföremål och statyer. Viktigast var dock ytterligare ett bibliotek med bortglömda skrifter. Hänförda av denna orörda skatt från kejsartiden skapade man ett lycée med bibliotek även här. År 367 f.O. grundades lycéet i Pendon. Detta kom att växa snabbt och gick snart om Indarsols och Luksilos lycéer. Specielt tog detta fart efter att kungen av Caddo skickat sin enda son för undervisning vid lycéet i Pendon. Efter det började det strömma in studerande från Caddo, Kardien, Erebos, Berendien, och till och med från Felicien och Trakorien. Framgången för Pendons lycée ledde till att övriga lycéer i Zorakin övergavs eller bantades ner betydligt. Många av de kunskapsskatter som fanns runt om i landet fördes över till det växande lycéet i Pendon. Ytterligare en bidragande faktor var att munkar ur Mandelorden Ca 290 f.O. fann guld på södra Grindanu. Stormästaren Aquahom beslutar att fyndet skall hållas hemligt och av rädsla för plundring och inflation beslutar han att skatterna skall förvaras i Pendons lycée och släppas fram endast vid behov. Under tvåhundra år lyckas man i hemlighet skörda rikedomarna och det bidrar ytterligare till Pendons lycées tillväxt, men också till att stor kunskap kan insamlas från kända Altors alla hörn. Den kardiske kungen Orvar I bränner ett par lycéer år 65 f.O. då han misstänker att munkarna är zorakiska spioner, men annars sprider sig orden över Ereb på uppmuntran av olika härskare. (Så sent som under 500-t andra hälft grundar man lycéer i Jorpagna på uppmuntran av kejsaren.) Under Lindskiarnakrigen bränns många av ordens lycéer ner, bland annat det stora lycéet i Indarsol. I stridigheterna mellan Caddo och Zorakin år 55 f.O., efter att man gemensamt besegrat lindskiarna, bränns Pendon och dess magnifika lycée ner. Stora kunskapsskatter går förlorade, liksom en stor guldskatt. Skatten återupptäcks vid konstruktionen av Pendons nya slott år 46 f.O. Med denna kan Zorakin betala Caddo Pharynx lösen och länderna får fred. Kungen donerar en del av skatten till Mandelorden för byggandet av ett nytt lycée och bibliotek i Pendon. Orden får nytt liv men har sedan dess endast en mindre betydande roll. Orden är dock fortfarande den främsta källan för historisk kunskap i Ereb och ännu kallar härskare ibland till sig dess lärde för råd.
Mycket trevligt! :D

3 000 personer... det beror på hur många platser de finns på. Är det bara pendon så låter det snarare som för mycket...

Tillträdeskrav - oerhört billigt! Höj till 100 gm? Priset är väldigt lågt satt tycker jag, täcker inte kostnaden för en termin ens...

Rikedomar - någon måste ge dem en &%¤#" hög med pengar för att hålla verksamheten igång. Anta att det kostar 150 000 gm (50 gm per person) att driva orden per år, man får in 1000 i avgifter från nya studenter så finns det enorma hål. Förslagsvis kungen som stor finansiär, även om jag heller skulle se att man tog mycket mer betalt av sina studenter.

Vid vilken ålder börjar man som acolyt? antar att man förutsätts ha gått igenom ordentlig grundutbildning vid någon klosterskola eller liknande innan. 16 år?

Bezzewizz - :D perfekt ÄS känsla.

Matematik?! vart tog du vägen, du sköna ämne? (Geometri, aritmetik mm) som dessutom tillhör de mest användbar i en karriär efter lyceet. Tycker att det borde finnas med, det är ett av de äldsta ämnena.

Teologi - hmm... kan man inte överlåta det till katedralksskolorna etc?

Oj, läste om texten. 3 000 ovan novis grad... Lön, åtminstone 300 gm per år (de måste ju ha en lön avsevärt högre än en hamnsjåare) => 900 000 gm per år att driva (då inga kringkostnader medtagna).
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Jag tycker nog att ämnet Teologi finns kvar i Mandelorden. Men man kan också läsa Teologi på kathedralskolor kontrollerade av LV. Skillnaden är att Mandelordens Lycée utbildar i alla religoner medan kathedralskolorna i Caddo och Aidnehalvön lägger den huvudsakliga fokusen på Lysande vägens tro.
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

Fraxinus wrote:Jag tycker nog att ämnet Teologi finns kvar i Mandelorden. Men man kan också läsa Teologi på kathedralskolor kontrollerade av LV. Skillnaden är att Mandelordens Lycée utbildar i alla religoner medan kathedralskolorna i Caddo och Aidnehalvön lägger den huvudsakliga fokusen på Lysande vägens tro.
Det är iofs en fullt rimlig uppdelning. Men matematiken... som gammal ingenjör... :cry: osv :)
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

Mandelorden - religion - studenter

Hur funkar det? De har sin egen religion. 90% av alla tillströmmande noviser har fått lysande vägen inpiskad i sig från barnsben. vad händer sedan? hur många av dem är Ingeril troende? hur många LV?
tycker att vi har en paradox här...
Ingeril för 700 år sedan - no problem. Men 610 eO?...
Mikael
Admin
Posts: 5116
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Regil wrote:Mandelorden - religion - studenter

Hur funkar det? De har sin egen religion. 90% av alla tillströmmande noviser har fått lysande vägen inpiskad i sig från barnsben. vad händer sedan? hur många av dem är Ingeril troende? hur många LV?
tycker att vi har en paradox här...
Ingeril för 700 år sedan - no problem. Men 610 eO?...
Ja, alltså vet ju inte hur aggresiva LH är ännu, men visst kan det vara så att LV ser konvertering som grovt kätteri vilket förtjänar döden. Det är ju endast acyloter som visar intresse som blir noviser (de Lärde ser dem förmodligen som potentiella konvertanter), men alla behöver inte bli troende. För att bli bland de Lärde måste man dock omfamna läran om Ingeril, vilket inte betyder att man nödvändigtvis måste vända sin gamla tro ryggen. Man skall dock komma ihåh att ordens religiositet ligger huvudsakligen i dess historia. Kraven och niten är långt ifrån vad den en gång var. Men eftersom Aidne förmodligen är mkt strikt LV och LH håller ett vakande öga och ett glödgat järn redo för Mandelordens misstag så blir nog inte så många Lärjungar eller Lärde i Aidne, utan då på lycéer utomlands. För det finns fler! Kardien har något kvar, Jorpagna 3? Berendien säkert, och några ställen mer farsegels.
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

Mikael wrote:
Regil wrote:Mandelorden - religion - studenter

Hur funkar det? De har sin egen religion. 90% av alla tillströmmande noviser har fått lysande vägen inpiskad i sig från barnsben. vad händer sedan? hur många av dem är Ingeril troende? hur många LV?
tycker att vi har en paradox här...
Ingeril för 700 år sedan - no problem. Men 610 eO?...
Ja, alltså vet ju inte hur aggresiva LH är ännu, men visst kan det vara så att LV ser konvertering som grovt kätteri vilket förtjänar döden. Det är ju endast acyloter som visar intresse som blir noviser (de Lärde ser dem förmodligen som potentiella konvertanter), men alla behöver inte bli troende. För att bli bland de Lärde måste man dock omfamna läran om Ingeril, vilket inte betyder att man nödvändigtvis måste vända sin gamla tro ryggen. Man skall dock komma ihåh att ordens religiositet ligger huvudsakligen i dess historia. Kraven och niten är långt ifrån vad den en gång var. Men eftersom Aidne förmodligen är mkt strikt LV och LH håller ett vakande öga och ett glödgat järn redo för Mandelordens misstag så blir nog inte så många Lärjungar eller Lärde i Aidne, utan då på lycéer utomlands. För det finns fler! Kardien har något kvar, Jorpagna 3? Berendien säkert, och några ställen mer farsegels.
OK.
fast, hallå! Pendon är huvudsäte. Här måste krylla av Lärde.

Ingeril som S:t Ingeril, inkorporerad i LV...?
Eller utbredd "läpparnas bekännelse". Alla vet att ingen bekänner sig till Ingeril på riktigt, åtminstone inte om kyrkan frågar, men alla genomgår ceremonin som upptar en som Ingerils lärjunge, för att det är så man måste göra?
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Regil wrote:Mandelorden - religion - studenter

Hur funkar det? De har sin egen religion. 90% av alla tillströmmande noviser har fått lysande vägen inpiskad i sig från barnsben. vad händer sedan? hur många av dem är Ingeril troende? hur många LV?
tycker att vi har en paradox här...
Ingeril för 700 år sedan - no problem. Men 610 eO?...
Det är sant att de ursprungligen är troende till Ingeril MEN jag har för mig att den tron inte är en sådan tro med omfattande ritualer och böner etc. Studier, upplysning och utlärande är snarare Mandelordens sakrament. Idag är det dessutom mer öppet huruvida man tror på Ingeril eller om man tror på Etin. Man kanske rent av tror på båda.

Det viktiga är att det finns fortfarande en dyrkan av Ingeril bland många som studerar på Lycéet. Men många är även troende till Etin. De flesta av dessa anser inte att Etins budskapet, så som det predikades av Odo, går emot Mandelordens ursprungliga tankar om lärdom och upplysning. Även Etin står ju bokstavligen talat för upplysning.

Och givetvis kan man även studera matematik på Lycéet.
User avatar
Peter
Palinorisk dödsriddare
Posts: 1437
Joined: 2007-03-01 13:20
Location: Bryssel

Post by Peter »

Ja, jag har alltid ocksa tänkt mig Ingeril som en gammal institution som man lite nostalgiskt fortfarande visar respekt för (dammar hennes staty), medan personalen i själva verket är goda etintrogna. Speciellt som det känns som att mandelorden är en integrerad del av styrets kultur i Zorakien och även Kardien.

Kanske studintikosa "trohetseder" till den heliga Ingeril snarare än faktisk dyrkan. Det ger ju även intrycket av att gudomligheter blir gamla och faller ur bruk även i Ereb.

Sedan maste jag säga att det verkar högst underligt om Mandelorden inte har ett mycket stort politiskt inflytande: att utbilda generation efter generation av rikets elit maste ge dem en väldig potential att pressa igenom sina egna värderingar och agendor. Lite oxford- eller etonkänsla (eller alpha tau eller vad det heter) hade varit fräckt: där utexaminerade Mandeliter dyker upp i rikenas topp-positioner och kanske rent av har hemliga handslag och speciella uttryckssätt och moralkoder.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Förövrigt anses den Zorakiske kungen vara folkets kung och kallas redan "den Rättrådige" bland befolkningen. Adel och kyrka verkar däremot inte vara lika entuasiastisk över Vidar Rättråde.

Lycéet har dessutom sedan gammalt ett kungligt beskydd. Så jag tror att LH har vissa beskymmer där.

Ingeril som helgondyrkan kan lösa det men jag vil även att det finns en käörna som fortfarande håller hennes tro vid liv.
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

Peter wrote:Ja, jag har alltid ocksa tänkt mig Ingeril som en gammal institution som man lite nostalgiskt fortfarande visar respekt för (dammar hennes staty), medan personalen i själva verket är goda etintrogna. Speciellt som det känns som att mandelorden är en integrerad del av styrets kultur i Zorakien och även Kardien.

Kanske studintikosa "trohetseder" till den heliga Ingeril snarare än faktisk dyrkan. Det ger ju även intrycket av att gudomligheter blir gamla och faller ur bruk även i Ereb.

Sedan maste jag säga att det verkar högst underligt om Mandelorden inte har ett mycket stort politiskt inflytande: att utbilda generation efter generation av rikets elit maste ge dem en väldig potential att pressa igenom sina egna värderingar och agendor. Lite oxford- eller etonkänsla (eller alpha tau eller vad det heter) hade varit fräckt: där utexaminerade Mandeliter dyker upp i rikenas topp-positioner och kanske rent av har hemliga handslag och speciella uttryckssätt och moralkoder.
Jag gillar ju det här. :D

Kommer för övrigt att integrera lyceet i Pendon som platsen dit kardisk adel beger sig om de vill ha bildning (har redan en lång artikel på ämnet, men den är lite träig...)

Väldigt bra också att få namn på titlarna man använder på lyccet. Visst lägger man fram en avhandling som man försvarar mot opponenter för att bli Lärde? (har en historia som jag kommer att skriva ihopa när tiden finns som handlar om en misslyckat framläggande och dess konsekvenser)
birkebeineren
Admin
Posts: 7121
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Mandelorden var redan gammal då den Lysande Vägen började spridas, över 400 år, och det kan ju tänkas att betraktandet av Ingeril som en gudinna redan vid Odos uppenbarelse hade fallit i bakgrunden till fördel för betraktandet av Ingeril som ett ideal och det hon ursprungligen stod för- sökandet efter kunskap.
Sen så ses den joriska kulturen som ett ideal i stora delar av det forna kejsardömet även om detta inte tillbad Etin (utom Solkejsare Domion då kanske) och då Mandelorden söker sig till huvudsaklig jorisk kunskap borde detta fungera utmärkt med även LV.
Peter wrote:Ja, jag har alltid ocksa tänkt mig Ingeril som en gammal institution som man lite nostalgiskt fortfarande visar respekt för (dammar hennes staty), medan personalen i själva verket är goda etintrogna. Speciellt som det känns som att mandelorden är en integrerad del av styrets kultur i Zorakien och även Kardien.

Kanske studintikosa "trohetseder" till den heliga Ingeril snarare än faktisk dyrkan. Det ger ju även intrycket av att gudomligheter blir gamla och faller ur bruk även i Ereb.
Gillar också det här! :)
Peter wrote:Sedan maste jag säga att det verkar högst underligt om Mandelorden inte har ett mycket stort politiskt inflytande: att utbilda generation efter generation av rikets elit maste ge dem en väldig potential att pressa igenom sina egna värderingar och agendor.
Det kanske ingår deras mycket uttalade statutter att INTE bedriva någon självständig politik utan vara underlydande konung och fosterland. De borde ändå indirekt få ett mycket stor inflytande på de akademiskt skolerade men frågan är om Aidnes adel numera skickar sina poder till något lyceeum; svärdets väg anses väl mycket mera rätt än pennans väg?
birkebeineren
Admin
Posts: 7121
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Mikael wrote:Mandelorden
Typ
Munkorden, kunskapsorden...
Det ser bra ut Mikael men vill ändå komma med några åsikter! :)
Mikael wrote:Jaakop Bezzewizz
Gillar namnet men går det inte att "tona ner" lite? Bezeviss, Bessviz, Bezzevis... :?
Mikael wrote:Mandelska munkkransen, oavsett rang inom orden.
Inte för mycket katolsk munk, eller?
Mikael wrote:...munkar ur Mandelorden Ca 290 f.O. fann guld på södra Grindanu. Stormästaren Aquahom beslutar att fyndet skall hållas hemligt och av rädsla för plundring och inflation beslutar han att skatterna skall förvaras i Pendons lycée och släppas fram endast vid behov. Under tvåhundra år lyckas man i hemlighet skörda rikedomarna
Ingen åsikt men mer en fråga; menar du alltså att guldskatten utgör grunden för hur Mandelorden kunde samla mycket av sin kunskap?
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Peter wrote:Sedan maste jag säga att det verkar högst underligt om Mandelorden inte har ett mycket stort politiskt inflytande: att utbilda generation efter generation av rikets elit maste ge dem en väldig potential att pressa igenom sina egna värderingar och agendor.
Det kanske ingår deras mycket uttalade statutter att INTE bedriva någon självständig politik utan vara underlydande konung och fosterland. De borde ändå indirekt få ett mycket stor inflytande på de akademiskt skolerade men frågan är om Aidnes adel numera skickar sina poder till något lyceeum; svärdets väg anses väl mycket mera rätt än pennans väg?[/quote]

Det beror nog på vilken adel och vilka värderingar de har. En stor del av lantadel är fortfarande av den gamla skolan som ser sig som herre och "beskyddare" över folket och ser vapnets och storjordbrukets skola som det viktigaste för sina barn. Ja och så förstås rätt gifte. Bildning och kultur anses inte som särskilt viktigt.

Men viss adel ser det som en självklarhet att deras barn (oftast sönerna) ska få bildning och vapenutbildning. Den adeln är oftast mycket rik, sysslar med handel, har starka kopplingar till Erebos eller Caddo eller tillhör hovet i Pendon. Även enstaka lantadel har sådana idéer men de ses som excentriker av sina adliga grannar.
birkebeineren
Admin
Posts: 7121
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Fraxinus wrote:Men viss adel ser det som en självklarhet att deras barn (oftast sönerna) ska få bildning och vapenutbildning. Den adeln är oftast mycket rik, sysslar med handel, har starka kopplingar till Erebos eller Caddo eller tillhör hovet i Pendon. Även enstaka lantadel har sådana idéer men de ses som excentriker av sina adliga grannar.
Att högadeln vill skaffa sig akademisk bildning låter iofs troligt i det moderna Aidne men LV är kanske mycket mån om att förse dessa studenter med eget folk, kanske en nystiftat munkorden som lägger mycket vikt på teologi biten i läroplanen är deras åtgärd? :?
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

birkebeineren wrote:
Fraxinus wrote:Men viss adel ser det som en självklarhet att deras barn (oftast sönerna) ska få bildning och vapenutbildning. Den adeln är oftast mycket rik, sysslar med handel, har starka kopplingar till Erebos eller Caddo eller tillhör hovet i Pendon. Även enstaka lantadel har sådana idéer men de ses som excentriker av sina adliga grannar.
Att högadeln vill skaffa sig akademisk bildning låter iofs troligt i det moderna Aidne men LV är kanske mycket mån om att förse dessa studenter med eget folk, kanske en nystiftat munkorden som lägger mycket vikt på teologi biten i läroplanen är deras åtgärd? :?
Säkert! Men hur intresserade är de adliga av det? Mycket beror på vilken inställning och intressen som den adliga familjen har. Viss adel (inte bara högadel) är kanske mer intresserad av klassisistiska ideal (Renässans).
Dessa låter kanske sin barn i huvudsak gå i Mandelordens Lycée.
Den gamla konsertvativa lantadeln låter i stället någon munk från LV sköta utbildning.

Jag gillar också Peters idé om brittiska Eton och Harrows och det nätverk och den vi-känsla det skapar.

EN sak till! LV har en mycket stark ställning i Aidne. Men inte liknande den som LV har i Caddo. Kerigassen sitter i kungens råd i Pendon men endast som en av rådsherrar. Och kungen måste inte lyssna på sina rådsherrar.
Post Reply