RhabdoRana

Övrigt om Ereb Altor
Mikael
Admin
Inlägg: 5074
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

RhabdoRana

Inlägg av Mikael » 2012-07-02 21:10

RhabdoRana

"Gudinnan vare hämnad"
myten ”Inashtar i underjorden” ur Trakorien

Översikt
RhabdoRana är en religiöst motiverar lönnmördarsekt med ursprung på Trinsmyra från ca år 150 eO, även om sekten numera opererar på andra platser dit trakoriska intressen eller religionen fört dem. Sektens namn kommer av den tvärstrimmiga groda som enligt myten är alla giftiga kryps moder.

Mål och medel
Sektens övergripande mål är att uppfylla den av Inashtar till Ghumgakk tilldelade kvoten liv per anum. Lönnmördarnas färdigheter är vida eftertraktade, och gruppen genomför numera politiskt motiverade mord åt olika uppdragsgivare. Medlemmarnas främsta vapen är överraskning och sekten har utvecklat en rad färdigheter och tekniker för att uppnå ett övertag. RhabdoRana tillskrivs rent magiska nivåer av kroppskontroll och mentala förmågor, så som utbrytarkonst, hypnos, telepati mellan sektmedlemmar, kontroll över djur. Därtill kommer gifter för att försvaga och döda offren, samt rena vapentekniker, inte minst med stridsskära/stridslie (kama).

Ledning
RhabdoRana har ett ”viskarnas råd” som utgör sektens högsta religiösa ledarskap. RhabdoRana leds dock inte aktivt av rådet eller någon separat individ, istället kommunicerar gruppens celler med varandra genom det kollektiva medvetande som sektmedlemmarna utvecklar som en del av sin träning. Ledarna känner sig själva kallade när de uppnår högre insikter i RhabdoRanas nätverk, och de söker då upp sin föregångare för att döda denne till Ghumgakks ära. Om sektmedlemmar eller kanske en hel cell eller triad faller bort påverkar detta inte sektens fortlevnad, mer än en skolopod skulle sakna ett par ben. Sektens äldsta cell högt uppe i runglernas berg kallas av tradition ”Likslukarens håla” och ges inofficiellt viss aktning, men ytterst få av sektens medlemmar, ens på Trinsmyra, har sett platsen.

Medlemmar
RhabdoRanas agenter plockas upp av sekten vid unga år, övärlden har trots allt en aldrig sinande ström av övergivna eller annars föräldralösa barn. Traditionellt är det endast gossebarn som antas, men de sista "generationerna" har innehållit flera framgångsrika kvinnliga agenter. Om de utvalda barnen klarar den första tidens hårda prövningar, både fysiska och mentala, ges de graden Ovu (yngel). Parallellt med träningen assisterar den unge med spaning inför uppdrag, agerar utkik eller tar sig in där vuxna skulle väcka uppmärksamhet. Under tonåren mognar överlevande ovu mentalt in i graden Girino (larv) och ges större ansvar. När den unge anses mogen genomgår medlemmen under ett år en serie prövningar, Metamorfosis, prövningar som långt ifrån alla överlever. Det är vid metamorfosis som sekten börjar ställa krav på att medlemmen till Ghumgakk ska leverera lika många lik som året har dagar. Efter det tatueras rekrytens underläpp svart på insidan, och en ny Matur (lärare) tas upp som en del i sektens kollektiva medvetande. Tatueringens omfattning varierar från hela underläppen i Rung till endast en fläck i cellerna på Palamux. Ett fåtal matur överlever till att uppnå graden Rana (mästare) och endast ett mycket litet antal av dessa rana blir s.k. Sussoro (viskare). Att bli Rana förutsätter att en äldre rana mördas till Ghumgakks ära. Antalet rana är därför i det närmaste konstant. Viskarna ogillar konkurrens och ser det som en hederssak att om tillfälle bjuds ta livet av andra sussoro. Antalet sussoro på öarna har allt som oftast varit det samma som antalet öar eller regioner som en sussoro kunnat försvara mot överambitiösa mästare eller viskare.
Medlemmarna ges redan som liten ovu ett kodnamn som de själva aldrig använder, men som ger övriga sektmedlemmar en möjlighet att identifiera dem. Träningen i sektens speciella metoder fortgår under agentens hela liv, och livet slutar med att lönnmördaren misslyckas med ett uppdrag eller att någon annan i sekten söker upp den åldrade agenten och dödar denna för att ta dennes plats.

Den unge Beleg Swivelblad såg sina föräldrar mördas av sin farbror. I förtvivlan flydde han till bergen där han av en slump fann likslukarens håla. Rana Arcona prövade honom och fann att gossebarnet hade en stark vilja nu fylld med sorg och vrede, men att han nog med tiden skulle kunna ges ledning under träning. Arcona tog Beleg med sig till hans farbrors hus och gav enkla instruktioner till pojkens första lönnmord. En liten smaragdgrön grodamulett och ett guldmynt lämnades till Belegs faster och barnen. Beleg var i sanningen ett begåvat ovu som tidigt uppnådde girino. Hans metamorfosis skedde i Gachland och han blev Ard Gachlaf-cellens andra matur och gjorde därmed cellen fullkomlig igen. Beleg Swivelblad blev Gurthang Penknife.

Operativ del
Hela RhabdoRana är operativ, de agerar i celler/kretsar om 3-9 agenter (i sin tur grupperade i triader) avskilda från varandra frånsett den kollektiva medvetande som alla i sekten besitter. Agenterna i cellerna träffas mycket sällan, utan förlitar sig på medvetandet för kontinuerlig kontakt. Vanligtvis opererar cellerna helt oberoende av varandra och endast viskarna vet var andra celler finns. Viskarna själva ingår förövrigt i egna celler där de är ledare. Kretsarna har ingen kontakt sinsemellan och kan inte ge varandra instruktioner, även om det vid unika tillfällen har förekommit att en sussoro organiserat samarbete mellan celler för att utföra extremt omfattande eller svåra uppdrag. Den mest erfaren av cellens agenter fungerar som celledare, eftersom denne står i starkast kontakt med RhadboRanas primitiva gruppmedvetande. Celledaren är den som på olika vis tar emot uppdrag från omvärlden eller beslutar om vilka liv Ghumgakk ska skänkas härnäst. Ett uppdrag kan utföras av en individ, men utförs oftast av en triad. De flesta celler har färdigheter som spänner över ett vitt fält, och de fungerar som specialister i sin grupp, så att gruppen som helhet kan lösa många olika problem. Vissa färdigheter lärs ut och utövas av alla medlemmar, så som strid. De flesta medlemmarna har ett yrke eller en syssla som de är hjälpligt skolade i, dels för att kunna ligga lågt i perioder men också för att ha en trovärdig förklädnad i syfte att infiltrera en grupp och komma ett offer nära.

Ard Gachlafkretsen har två triader ledda av en rana och en matur. Rana Gälldine har Gurthang och en ovu i sin triad. Gurthang är skicklig med sin stridsskära men som ”Geleb Örtkännare” ses han endast skära örter och sticklingar i skogen, eller möjligen med rak kort lie hjälpa någon fattig änka med skörden. Gurthang har stora kunskaper om växters bra och dåliga komponenter. Efter ett uppdrag i Mazmatra har han också studerat Ranz-sektens koder och beteende för en andra skepnad, broder Franz, som han använder vid resor.

Förmågor
Den telepatiska kontakten består av känslor och bilder, en stark och trygg upplevelse av mening och sammanhang, snarare än ordlöst tal. Samförståndet mellan medlemmarna är sådant att de inte behöver prata med varandra under uppdrag, de vet vad de andra vill, och vad de tänker göra härnäst. Om den man kontaktar inte vill svara eller avslöja sig behöver han det inte. Samhörigheten gör också att agenterna kan dra erfarenhet från andra medlemmar vilket underlättar vid inlärning eller utvärdering av ny information.

Agenterna tränas också i olika former av extrem kroppskontroll, t.ex. fasadklättring, utbrytarkonst, ormkropp eller kameleontögon. I princip alla av maturs grad eller högre får lära sig Hammarslaget. Förmågan att med minimal rörelse slå ett oerhört kraftigt slag mot en nära stående person. Förutom olika vapentekniker använder sig också agenterna av en lång rad av gifter och djur för att på avstånd mörda sina offer.

Allierade
Demonen Ghumgakk, blodsörplaren och likslukaren från underjordens syrasjöar är sektens beskyddare. Ghumgakk är gudinnan Inashtars tjänare, men spelar även dubbelspel med demonfursten Tupagon. RhabdoRana respekteras inom Inashtarkulten, även om de samtidigt fruktas. De rungliska rebellerna på norra Trinsmyra har också en tradition av samarbete med RhabdoRanas celler på ön.

Fiender
Genom sin koppling till Ghumgakk ses gruppen som skapelsevidrig av exempelvis Abzulvan, även om vissa i den sammanslutningen argumenterar för att RhabdoRana skapades av Inashtar själv, och alltså är att betrakta som andra oundvikliga och illa sedda men in grunden neutrala delar av gudarnas plan (så som sjukdom och död). I praktiken spelar Abzulvans ogillade mindre roll, eftersom att en RhabdoRanaagent som avslöjas inte kan förvänta sig nåd av i stort sett någon någonstans.
Visst har det hänt att Digeta longa har använt sig av sektens tjänster, men vanligtvis betraktar man sig själva för goda för detta. Sektens omvittnade samröre med rebellerna på Trinsmyra klassar dem som ett potentiellt hot för rikets säkerhet. Man tror sig vara sekten på spåret genom handeln med samkarniska gifter och kryp i Staden O, men ännu är ingen cell identifierad.

Arcona ser bekymrad ut och hennes närvaro gör Gurthang obekväm. Varför har hon kommit till hans örtbod personligen och vad ska rana Gälldine säga om detta? Sussoron dök upp så obemärkt att han inte är säker på att han kan nå kaman på bänken om så skulle behövas. Arcona ser hans oroligt vandrande öga och höjer långsamt sina händer samtidigt som hon stirrar mot taket för att lugna honom. (Att på detta sätt ”himla med ögonen” har blivit ett rungliskt tecken på fredlighet och har sitt ursprung i sekten.) Hon berättar att hon sedan en tid saknar många bröders och systrars tankar, alla aktiva utanför öarna. Något är inte som det ska, men hon har bland andra sussoro känt en närvaro hon inte kunnat placera och vågar därför inte viska om denna sak. Hon beordrar Gurthang att genast bege sig till kontinenten och inledningsvis till O för att se vad som hänt med sektens medlemmar där. Vad beror tystnaden på? Har någon fiende inlett krig och mördat cellerna runt om i Ereb?(sker visserligen våren 613 eO)
Senast redigerad av 8 Mikael, redigerad totalt 2012 gång.

Mikael
Admin
Inlägg: 5074
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

Inlägg av Mikael » 2012-07-02 22:24

RRs placering Ovu / Girino / Metamorf / Matur / Rana

SAPHYNA
Saphynerkretsen
Gudiena 3 2 0 0 0
Gaz Ulul 4 2 1 0 1
Frimbole Olvi 0 0 0 0 0

PALAMUX
Moskorien kretsen
Famaruhl 3 2 2 0 1
Kishaterkretsen
Krima 1 2 1 1 1
Brosma 4 1 0 0 0
Lasemosikretsen
Maravelda 2 2 1 1 0
Nastrolerkretsen
HOXOH 2 1 0 1 0

PARATORNA
Tricilvekretsen
Tricilve 4 2 1 1 1
Hiltre 5 0 0 0 0
Kyfferkretsen
Karnald 2 1 1 1 0
Ruhlerkretsen
Fanzimle 1 1 1 1 0

TRINSMYRA
Milackerkretsen
Rakma 4 2 1 0 1
Vumbra 3 1 0 0 0
Runglerkretsen
Ard Gachlaf 2 1 1 1 0


Utanför Trakorien
Staden O 4 1 2 1 1
Moril Dilaz 2 1 2 2 0
Mercana 4 1 0 1 1
Menz Gawo 2 1 1 1 1
Borborind 0 1 1 1 0
Torilia 1 1 0 1 0
Pendon 1 1 0 1 0
Arno 1 2 1 1 1
Fristaden 2 1 0 1 0
Gringul 1 0 0 1 0
Nohstril 1 1 3 1 0
Tyros 4 3 0 1 0
Krilloan 5 2 1 1 0
Stabul 4 1 0 1 0
Senast redigerad av 3 Mikael, redigerad totalt 2012 gång.

Användarvisningsbild
gtjorgo
Barbisk Hövding
Inlägg: 1061
Blev medlem: 2008-05-24 12:54
Ort: stockholm

Inlägg av gtjorgo » 2012-07-03 20:32

Är inte RadboSLPn i den femte konfluxen en "Rana" från Klomellerkretsen? Eller minns jag fel nu? Annars borde Mercanas krets ha en Rana knuten hos sig.

RR borde vara starkast där man dyrkar de gamla golwyndiska gudarna fortfarande, inte sant? Vilka är det? Trakorien, Mereld, Kalkländerna, Staden O, delar av klomellien, Mirels kustområden?

Mikael
Admin
Inlägg: 5074
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

Inlägg av Mikael » 2012-07-03 21:37

Hade jag helt glömt! Visst ska Klomellien ha en rana, rana Desaba.

När det gäller var de är starkast så upplever inte jag att det behöver relatera till Inashtar. Isf skulle vi hamna i Orghin ganska snabbt. Istället tror jag att när sekten allt mer lät sig användas av andra makter som lönnmördare så berodde sektens spridning mer på trakoriernas spridning och där öborna för tillfället ansåg behov av egna lönnmördare finns.

Jag har gjort mitt urval med tanke på närliggande länder för en tidig spridning av sekten och sedan lagt till platser som borde vara extra intressanta för trakorierna. Jag är dock öppen för förslag och kommer troligtvis själv justera listan ytterligare. Fristaden och Gringul kanske ska utgå? Kalklanden bör få vara med. I Mereld och Melukha ser Abzulvan till att rensa ut dem tor jag. Kanske ska kretsarna i utlandet anges med land inte stad?

Användarvisningsbild
Fafnir
Vortiger
Inlägg: 2057
Blev medlem: 2007-02-09 12:19
Ort: Stockholm
Kontakt:

Inlägg av Fafnir » 2012-07-03 22:33

Känns bra sammanfattat och utbyggt :)
Min enda invändning är ordvalet kama, få det för mig känns väldigt japanskt och ninja-ish.
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------

Mikael
Admin
Inlägg: 5074
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

Inlägg av Mikael » 2012-07-04 12:58

Valet av ordet Kama har jag gjort för att ge en bild för läsaren. Jag får själv inte ninjaassociationerna, men jag håller med och ska i huvudsak istället använda stridskära eller stridslie. OK?

Användarvisningsbild
Fafnir
Vortiger
Inlägg: 2057
Blev medlem: 2007-02-09 12:19
Ort: Stockholm
Kontakt:

Inlägg av Fafnir » 2012-07-04 14:23

Låter kanon för min del:)

Jag kan vara extrakäbslig på såna detaljer. Jag minns att jag var vääldigt irriterad när jag läste en tegelsten om musashi och översättaren envisades med att kalla naginata för hillebard, katana för långsvärd etc, då det gav helt fel bilder för mig :P
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------

Mikael
Admin
Inlägg: 5074
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

Inlägg av Mikael » 2012-07-05 21:04

Finns RR i Ransard?

Användarvisningsbild
Fafnir
Vortiger
Inlägg: 2057
Blev medlem: 2007-02-09 12:19
Ort: Stockholm
Kontakt:

Inlägg av Fafnir » 2012-07-05 21:34

Sannolikt inte såvitt ranerna vet. Men det har ju funnits några mystiska dödsfall bland regenterna, så det är väl inte osannolikt att de opererat där. Vad tror ni om saken?
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------

birkebeineren
Admin
Inlägg: 7014
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren » 2012-07-05 22:01

532 eO
Argald Omric mördas.
573 eO
Nerol Omrics söner mördas en efter en.
606 eO
Caorm Alvvän mördas.

Någon av dess borde väl RR stå bak...?

Mikael
Admin
Inlägg: 5074
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

Inlägg av Mikael » 2012-07-05 22:09

Men eftersom ranerna aldrig skulle sjunka så lågt som att lönnmörda, måste andra krafter ha nyttjat dem. Sedan vet vi från källorna att RR inte bara opererar i sina egna kretsar, iaf inte på fastlandet.

Användarvisningsbild
Fafnir
Vortiger
Inlägg: 2057
Blev medlem: 2007-02-09 12:19
Ort: Stockholm
Kontakt:

Inlägg av Fafnir » 2012-07-05 23:44

Passar åter på att tipsa om:
Fafnir skrev:Såg på Wanted (http://www.imdb.com/title/tt0493464/) igår. Den skulle ju helt klart funka i exempelvis Trakorien med Rhabdo Rhana eller så som "huvudrollsinnehavare"...
Kan fungera som inspiration :)
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------

Användarvisningsbild
gtjorgo
Barbisk Hövding
Inlägg: 1061
Blev medlem: 2008-05-24 12:54
Ort: stockholm

Inlägg av gtjorgo » 2012-07-07 00:37

Mikael skrev:Men eftersom ranerna aldrig skulle sjunka så lågt som att lönnmörda, måste andra krafter ha nyttjat dem. Sedan vet vi från källorna att RR inte bara opererar i sina egna kretsar, iaf inte på fastlandet.
Fast är inte det mer av ett ideal, som många visserligen söker efterleva?
? Står det inte i den femte konfluxen att Trugdan järnbuks högre hand kommer belönas rikligt av intressenter i Kaphalt om Trugdan inte kommer hem levande?

Mikael
Admin
Inlägg: 5074
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

Re: RhabdoRana

Inlägg av Mikael » 2014-06-22 17:10

Ur Slaktare Små:
* Efariska leveriglar
* Katari, knogjärn förlängt med enfots svärdsklinga

Användarvisningsbild
Fafnir
Vortiger
Inlägg: 2057
Blev medlem: 2007-02-09 12:19
Ort: Stockholm
Kontakt:

Re: RhabdoRana

Inlägg av Fafnir » 2015-06-24 00:13

...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------

Skriv svar